قل ‌يزاده:‌اجازه‌خروج‌امتياز‌تيم‌از‌استان‌را‌ندادند‌

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

تيم شــهر قم ســرانجام بايد در همين شــهر به كارش ادامه دهد چون اجازه خروج از استان را ندارد.

ايــن در حالي اســت كه رســول قليزاده مديرعامل باشگاه آتليه طهران قــم اعالم كــرده بود قصــد واگذاري باشگاه آتليه طهران قم را دارد.

او در ايــن بــاره ميگويــد: «در جلسهاي كه با حضور استاندار، نماينده اســتان در مجلس شــوراي اسالمي و رييس اداره كل ورزش و جوانان استان قم داشتيم، اجازه خروج تيم از استان را ندادند و مقرر شــد كه از باشگاه ما حمايت شــود. بنابراين باشــگاه آتليه طهران با مديريت مــا، كار خود را در ليگ برتر فوتســال آغــاز ميكند و ما منتظر معرفي حامي مالي هستيم.»

آنها شــرايطي را هم براي حامي ماليشــان در نظر گرفتهاند تا حاميان مالي با آرامش ذهني بيشتر و بهتري پا پيش بگذارند: «برخي شــركتها به ما گفتند كه اگر به فوتســال بياييم، چه چيزي عايد ما ميشــود. جلسهاي در اين مورد با مديران امور دارايي و اداره كل ورزش و جوانــان اســتان خواهيم گذاشــت تا حامي مالي آتي باشگاه از معافيت مالياتي برخوردار شــود، البته مســووالن امور دارايي چنين قولي به ما دادند.»

ظاهرا آنهــا تغييــرات زيادي در كادر فني شان نخواهند داشت: «كادر فني تيــم آتليه در ليــگ برتر به كار خود ادامه خواهــد داد و وحيد غياثي همچنان سرمربي تيم خواهد بود.»

آنها سياســت بومــي گرايي را در دستوركار خواهند داشت و براي فصل جديد هــم بيشــتر از بازيكنان قمي استفاده خواهند كرد. قلي زاده با تاييد اين موضــوع درباره هدفگذاري تيمش براي فصل جديد ايــن طور ميگويد: «بازيكنان مدنظر ما هم در قم هستند و با باشگاهي قرارداد نبستهاند. من در هر باشگاهی كه بودهام، تيم بومي بستم و امســال هم با تيمي بومي، ميتوانيم جزو چهار تيم برتر جدول باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.