شمسايي:‌برنام ‌هريزی‌ما‌بر‌اساس‌بودجه‌است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

وحيد شمســايي مربي بازيكن تيم تأسيســات دريايي درباره شرايط تيمش ميگويد: «خدا را شــكر ما تــا به امروز تمرينات خوبي داشتيم با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضــان قرار داريم بچهها با زبــان روزه تمرينات خوبي داشــتند و خوشــبختانه تا به امروز مشكلي به وجود نيامــده و بــه اتفاق بازيكنــان در هيأت فوتبال حضور و قراردادهاي خود را نهايي كرديم.»

او در پاسخ به سوالي در مورد اينكه صحبتهاي مطرح شــده حربــه وحيد شمســايي براي نتيجــه گرفتن در ليگ امسال است كه تيمهاي ديگر را بزرگ و تيم خودش را كم جلوه ميدهد اين طور ميگويد: «اگر واقعا اين حربه درست باشد و وحيد شمســايي با اين حربه ميتواند نتيجــه بگيــرد اين خوب اســت كه من توانســتهام يك استراتژي جديد به وجود آورم و نتيجه كســب كنم. نه، اين حرف صحيح نيست. روزهايي بوده كه تيمم را خوب و با نفرات عالي بســته بودم و تيم از لحــاظ بدنســازي و برنامهريزي آماده بوده و بــا قاطعيت ميگفتم اين تيم بايد قهرمان ليگ شود و اگر حرفي زدم حربه نبوده بلكه شرايط موجود امروز تأسيسات بوده و بر اساس اين شرايط حرفي زدم. ما امسال شايد اول و دوم نباشيم ولي جزو ۴ تيم باالي جدول قاعدتا هستيم و به نظر من اين طبيعي اســت تيمي كه سرمايه گذاري و بازيكنــان خوب جذب ميكند ميتواند مدعي قهرماني باشد و انتظارات از اين تيم باال ميرود.»

شمســايي از خــودش اينگونه دفاع ميكند: «باشــگاه تأسيســات با توجه به اتفاقــات بودجهاي كه امســال برايش به وجود آمده اســت، با وجود دكتر رحماني رييس كل تأسيســات و قلعهنويي مشاور ايشان كه بســيار آدم ورزشــي هستند و همچنيــن حالجــي مديرعامل محترم اين باشــگاه توانستهاند شــرايط موجود را كنتــرل كنند. تمــام برنامهريزي ما بر اساس بودجه باشــگاه است و با توجه به همين بودجه توانستيم تيم خود را پيش ببريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.