۱۳‌خرداد‌زمان‌اعالم‌اسامی‌بازيکنان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

كاظم ســليماني دبير سازمان ليگ فوتســال در خصوص اينكه بــا توجه به زمان كم باقيمانده تا شــروع مســابقات ليگ برتر فوتســال آيا تمــام تيمها براي حضور در اين مســابقات اعــالم آمادگي كردهاند يا خيــر ميگويد: «تاكنون هيچ تيمي اعالم نكرده اســت كه در مسابقات شركت نميكند و تقريبا همه تيمها براي شــروع ليگ اعالم آمادگي كردهاند. حتي تيمهاي اســتان قم و قرچــك هم اعالم آمادگي كردهاند. به اميد خدا مسابقات در تاريخ ششــم تيرماه آغاز خواهد شد و در ديــدار افتتاحيه كه بين تيمهاي فرشآرا مشــهد و آذرخــش بندرعبــاس برگزار خواهد شــد، آقاي كفاشــيان، سرپرست كميته فوتسال نيز حضور خواهد داشت. تيم ياسين پيشرو سهميه استان قم است و خود اين استان يك تيم را جايگزين اين تيم خواهد كرد.»

اما تا چه زماني بايد فهرســت خود را به ســازمان ليگ ارائه دهند: «به همه تيمهــا رمــز ورود به سيســتم ثبتنام اســامي داده شــده اســت و بايد تا روز 31 خرداد فهرســت خود را در سيســتم ثبت كنند تــا براي اعضــاي تيم كارت صادر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.