سالن‌۵۲‌آبان‌محل‌تمرين‌و‌مسابقات‌گيت ‌يپسند‌‌

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

بر اساس تصميمات اتخاذ شده و به دليل شباهت زياد سالن ۵2 آبان اصفهان، از نظر ظاهري و نوع كفپوش، به ورزشگاه محل برگزاري جام باشــگاههاي آسيا در ويتنام، تمرينات و بازيهاي گيتيپســند تا شــروع جام باشــگاههاي آسيا، در اين سالن برگزار ميشود.

تيم فوتســال گيتيپســند خود را بــراي حضــور در ليگ برتر فوتســال و جام باشــگاههاي جهان آمــاده ميكند و تمرينات خود را زيــر نظر علي افضل، سرمربي خود دنبال ميكند.

گيتيپســند از تاريخ ۶ تيرماه بايد در ليگ برتر فوتســال حاضر شود و بعد از انجــام ۴ بازي در ليــگ برتر، ايران را بــه مقصد ويتنام و بــراي حضور در جام باشــگاههاي آســيا كه از ۹2 تيرماه آغاز ميشود، ترك ميكند.

بر ايــن اســاس، بازي هفتــه دوم گيتيپســند در ليگ برتر فوتسال كه در برابر مقاومت البرز اســت، در ســالن ۵2 آبان اصفهان برگزار ميشود و در صورت تمايــل بازيكنــان و مربيــان و موافقت سازمان ليگ، تمام بازيهای گيتيپسند از سالن پيروزي به سالن ۵2 آبان منتقل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.