به تعهدات خود عمل كرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

بهرام سبحاني مديرعامل شركت فوالد مباركه اصفهان درباره شــرايط تيم سپاهان در فصل جديد ميگويد: «تالش كرديم امسال از همان ابتدا با برنامهريزي انجام شــده انتظارات تيم را اجرايــي كنيم تا از ابتدا مدعي وارد ليگ شــويم. نكتهاي كه در صحبت با مســووالن تيم به آن اشاره كرديم اين اســت كه انتظار نداريم تيم هر ســال قهرمان شــود و محكوم به گرفتن جام باشــد اما انتظار داريم كه شــخصيت قهرماني اين تيم حفظ شود و هميشه مدعي قهرماني در همه جامهاي پيش روي خود باشــد. ســپاهان تيم بزرگ و صاحبنامي اســت كه با وجود كادر فني بزرگ و شايسته و بازيكنان خوبي كــه در اختيار دارد بايد از همان هفته نخســت بدون اشــتباه و محكم وارد ميدان شــود و براي كسب قهرماني و خشــنودي هواداران و همه حاميان و دوستداران سپاهان تالش كند.»

سبحاني در پاســخ به اين سوال كه بــراي وضعيت كارگاه اطراف نقش جهــان چــه برنامــهاي دارد اينطور ميگويــد: «مســاله كارگاه نيســت، مقداري خــاك در منطقه وجود دارد كــه مدعي حقوقــي دارد و در دادگاه در حال بررسي است و تا حكم دادگاه صادر نشــود در خصوص آن نميتوان كاري كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.