حسينی در خونه به خونه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

مجتبي حســيني با اضافه شدن به كادر فنــي پيكان يكــي از اخبار عجيب هفته گذشــته فوتبال ايــران را به خود اختصاص داد اما شايد شــگفتآورتر از بازگشت ســرمربي فصل پيش ذوبآهن به نقش دســتياري، انصراف او از سمت جديــدش به فاصله تنهــا 2 روز پس از قبــول آن بود. درباره علــت كنارهگيري حســيني از كادر فني پيكان 2 شــايعه متفاوت مطرح اســت. اول آنكه سرمربي فصــل پيــش ذوبآهن در ايــن فاصله كوتاه با پيشنهادهايي براي هدايت ساير تيمها مواجه شده اســت اما شايعه دوم كه جديتر به نظر ميرســد به ابهام در شــرح وظايف اعضــاي كادر فني پيكان مربوط ميشــود. بــه عبــارت دقيقتر، حســيني پس از آگاهــي از اين موضوع كه حميد مطهري (و نه او) دســتيار اول مجيد جاللي است قيد همكاري با باشگاه تهرانــي را زد. البته جدايي حســيني از پيكان هنــوز به صورت صددرصد قطعي نشده اســت اما با شواهد و قرائن موجود بعيد به نظر ميرســد كه دستيار سابق يحيــي گلمحمدي بــه فعاليت خود در جمع خودروسازان ادامه دهد. بدون شك حسيني با آگاهي از همه شرايط حاضر به دستياري جاللي شده پس احتمال دوم خيلي منطقي نيســت. اين روزها شايعه حضور حسيني در خونه به خونه شنيده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.