كمالي:‌مسووالن‌استان‌ هيچ‌كمکی‌نمی‌كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

حميد كمالي سرمربي تيم فوتسال ارژن شيراز درباره آخرين وضعيت تيمش ميگويد: «ما چند روز اســت كــه تمرينات خــود را به صورت منظم شــروع كرديم و روز گذشته هم مسووالن باشــگاه نامه اعالم حضور اين تيم به ليگ برتر را به كميته فوتســال ارسال كردند. همانطور كه ميدانيد امسال شرايط بودجه تيم ما با مشــكل مواجه شده و ما نتوانستيم بازيكن جديدي جذب كنيم و حتي چند تا از بازيكنان خود را هم از دســت داديــم، مهندس كريمي مالك باشــگاه تا به امروز زحمات زيادي براي اين تيم كشــيده و از هيچ حمايتي دريغ نكرده است.» كمالي با اشــاره به مشكالت تيمش در سالهاي گذسته اين طور ميگويد: «قرار شده با توجه به مشكالت مالي باشگاه و حمايت همه جانبه مهندس كريمي در ســالهاي گذشــته كادر فنــي و بازيكنان همگي تــا وضعيت بهتر شــدن باشــگاه بدون قرارداد و چشمداشتي كار خود را ادامه دهند. متاســفانه امســال ما حتــي از لحاظ لبــاس بازي مشــكل داريم و هيچ كسي از مسووالن اســتان حاضر نيستند به اين تيم كمــك كنند. ما حتي نتوانســتيم هيچ بازيكني را جذب كنيم و چشــم اميدمان فقط بــه بازيكنان بومــي و بازيكنان جوان اين اســتان اســت. بازيكنان و كادر فني با توجه به اين مشكالت با همديگر هم قسم شدهاند كه تا لحظه آخر تمام تالش خــود را انجام دهند و از هيچ كوششي دريغ نكنند اميدوارم االن كه در آســتانه برگزاري رقابتهاي ليگ برتر هستيم مسووالن اســتان به كمك تنها نماينده استان فارس كه ارژن شيراز است بشتابند و اين تيم را حمايت كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.