حضور‌تيموريان‌در‌ سپيدرود‌منتفي‌شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

تيم فوتبال ســپيدرود كه طي روزهاي گذشته تمرينات آمادهسازي خود را در شهر رشت پيگيري كرده است، از هفته آينده براي برپايي يك اردوي آمادهسازي راهي كردان كرج ميشود.

قــرار اســت اعضاي ايــن تيم بــا حضــور در كــردان تمرينــات آمادهسازي و بدنسازي پيش فصل و همچنيــن كار تاكتيكي را در كمپ دهكده ورزشــي كردان به مدت يك هفته برگزار كنند.

بحــث حضــور آندرانيــك تيموريان در تيم فوتبال ســپيدرود مطــرح شــد و كاپيتان ســابق تيم ملي فوتبــال ايــران مذاكراتي را با مســووالن باشگاه ســپيدرود انجام داد امــا در نهايت حضور اين بازيكن در جمع سرخپوشــان شــهر رشت منتفي شد.

عليرضا نظرمحمدي ســرمربي تيم فوتبال ســپيدرود بــا توجه به بضاعت مالــي موجود باشــگاهش اقدام به جــذب بازيكن كرده و براي اينكه تعــادل قراردادهاي مالي ميان بازيكنانــش حفظ شــده و در آينده مشــكلي براي تيمش به وجود نيايد قيد جذب اين بازيكن را زده اســت. شايد اگر مبلغ پيشنهادي تيموريان كمتر بود توافق نهايي حاصل ميشد. نظر محمدي دراين بــاره ميگويد: «با توجه به بضاعت مالي باشــگاه و درخواســت مالي تيموريان همكاري ما با ايــن بازيكــن در فصل جاري ميسر نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.