با‌مل‌يپو‌شها،‌بدون‌ اضافه‌شدن‌ستاره

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

بودجه باشــگاه ذوبآهن نسبت به فصل گذشته تغييري نكرده و 12 ميليارد تومان بــراي تمام تيمهاي اين باشــگاه در نظر گرفته شــده اســت. بدين ترتيب قلعهنويي نميتواند ستاره گرانقيمتي را بــه تركيب تيمش اضافه كنــد. برهمين اساس شنيده ميشــود تنها ‪3 2،‬ بازيكن ديگر در فصل نقلوانتقاالت به تيم فوتبال ذوبآهن اضافه خواهند شــد. با اين حال اما اين موضــوع تغييــري در انتظارات باشــگاه از ســرمربي ايجاد نميكند. در واقع انتظار هيات مديره باشگاه ذوبآهن از قلعهنويي بــا توجه به اينكــه در ليگ قهرمانان آســيا حضور ندارنــد، حضور پر قدرت در ليــگ برتر هفدهم اســت. البتــه تمــام بازيكنان ذوبآهــن با اين تيم قرارداد دارنــد و تنها نگراني ذوبيها مرتضي تبريزي بود كه او هم قراردادش را تمديد كرد. همچنين بازيكنان مليپوش اين تيم يعني رشــيد مظاهري و احسان پهلــوان از ذوبآهن جدا نخواهند شــد و فصل آينــده هم با پيراهــن اين تيم به ميدان ميروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.