اولين‌خريد‌ذو ‌بآهن‌ در‌سبد‌گسترش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

۰1 روز پيش يعني مصادف با زماني كه سرمربي ذوبآهن هنوز معرفي نشده بــود و بالتكليفي نيمكت ايــن تيم ادامه داشــت ســعيد آذري در گفتوگويــي راديويي از جذب سيداحمد موسوي از تيم ليگ يكي اكسين البرز خبر داد تا كمبود تيم اصفهاني در پست دفاع راست برطرف شود. با اينكه تصور ميشد موسوي اولين و بيسروصداترين خريد ذوبآهن باشد باشــگاه گســترش فوالد تبريز در سايت رسمي خود از جذب اين مدافع لرستاني خبر داد. حال معلوم نيســت كه پيوستن مدافع ســابق راهآهن به گسترش فوالد به خاطر پيشــنهاد بهتر باشگاه تبريزي نســبت به همتاي اصفهاني بوده يا اينكه اميــر قلعهنويي پس از در دســت گرفتن زمام امور در ذوبآهن با جذب اين مدافع ۵2 ساله مخالفت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.