مهاجم‌اكسين‌در‌بادران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

امير ميربزرگي مهاجم تيم اكســين البرز كه ســابقه همكاري با محمد ربيعي را نيز دارد، به جمع نارنجي پوشان بادران اضافه شد.

الزم به ذكر است ميربزرگي از فصل گذشته مورد توجه كادر فني بادران قرار داشت اما به علت داشــتن قرارداد با تيم اكسين پيوستن ميربزرگي به بادران به اين فصل موكول شــد. مير بزرگي سابقه بازي در تيم پيكان را نيز در كارنامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.