استقبال‌از‌قلع ‌هنويي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

اميــر قلعهنويــي ســرمربي جديد تيــم فوتبــال ذوبآهن اصفهــان، صبح ديروز(شــنبه) وارد فرودگاه شهيد بهشتي اصفهان شد و مورد استقبال مديران باشگاه ذوبآهن قرار گرفت. مراسم رسمي معارفه او هم عصر ديروز بــا حضور بازيكنان، كادر فني و جمعــي از مديران اســتاني برگزار شــد و پس از برگزاري اين مراســم معارفه و برشــمردن اهدافي كه براي فصل جديد در دســتور كار باشــگاه قرار گرفته است، تمرينات تيم فوتبال ذوبآهن در ورزشگاه ملت اصفهان رسما آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.