بوعذار: مسووالن نفت قراردادم را تغيير داده بودند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال - سياوش باقري ‪Siavash Bagheri‬

بــا صعود ســپيدرود بــه ليــگ برتر و حساسيت بيشــتر ســازمان ليگ نسبت به اســتاديومها قضيه اينبار جدي شده و اداره كل ورزش و جوانان گيــالن قصد دارد ابتدا با رفع نقايص ورزشگاه عضدي با شروع ليگ اين مكان را آماده ميزباني بازيهاي سپيدرود كند و همزمان با تبديل چمن طبيعي ورزشگاه سردار جنگل رشت به چمن مصنوعي و رفع ســاير نقايص اين ورزشــگاه، كاري كند كه ادامه بازيهاي خانگي سپيدرود در ورزشگاه سردار جنگل برگزار شود.

در واقــع ســپيدرود ليگ آينــده را در ورزشــگاه پير و قديمي عضدي آغاز ميكند ولي مســابقات را در ورزشگاه سردار جنگل كه همچنان مشــكلي از بابت دوري از مركز شهر را براي طرفداران دارد، به پايان خواهد رساند.

البته شنيديم كه قرار است پس از انتقال بازيهاي سپيدرود به سردار جنگل روبهروي جايگاه ويژه ورزشگاه عضدي به كلي تخريب و از نو ســاخته شــود كه اگــر چنين اتفاقي بيفتد، معلوم نيســت با توجه به شاهكارهاي قبلي در ساخت يا ترميم ورزشگاههاي كشور همچون ورزشــگاه نقش جهــان، چه زمانى عضدي دوباره زنده و آماده ميزباني بازيهاي تيمهاي رشتي خواهد شد.

آيا يك پروژه ديگر كه ســاليان ســال به بهرهبرداري نميرســد، آغاز خواهد شــد؟ در ورزش گيالن خبري از بودجههاي فراوان و سرمايهگذاريهاي كالن نيست. اميدواريم بازســازي و ترميم همين ورزشگاه پير شهر كه عامل شاديهاي شهروندان است، طوالني نشود.

ورزشــگاه عضدي البتــه بيترديد نياز به بازســازي دارد تــا خطر ريزش و آســيبهاي جدي، تماشاگران را تهديد نكند.

در همين فصل گذشته بسياري اين نگراني را داشتند كه مبادا فرسودگي ورزشگاه عضدي مشكالتي را پديد آورد.

ای كاش وزارت ورزش و جوانان ورزشــگاه عضدي را با توجه به صعود ســپيدرود به ليگ برتر پروژهاي بداند كه بايد به ســرعت بازسازي شود.

دوســتداران فوتبال در رشــت، سالهاي ســال در ورزشــگاه عضدي زندگــي كردهاند. اين ورزشــگاه در قلب شــهر، نمادي از عالقه مردم رشــت به ورزش است و در اين ورزشگاه خاطرات تلخ و شيريني را در ذهن دارند.

پروژه عضدي هرگز به وسعت پروژه نقش جهان نيست.

عضــدي ورزشــگاهي كوچك و دوســت داشــتني است كه ايمنســازي و بازسازياش بودجههايــي در انــدازه بودجــه نقش جهان نميخواهد، فقط به اين نــگاه نياز دارد كه در ساختش سرعت عمل وجود داشته باشد تا شور و هياهوي ورزش از آن دور نشود.

بازيكن جديد تيم فوتبال اســتقالل خوزستان مدعي شد مسووالن باشــگاه نفت تهران بدون اطالع او مدت قراردادش را تغيير داده بودند. عباس بوعذار ميگويد: «من هيچ قراردادي با باشــگاه نفت نداشــتم و بهعنوان بازيكن آزاد به اســتقالل خوزستان پيوستم. زماني كه با باشگاه نفت قرارداد امضا كردم، اين قرارداد سهساله بود، ولي برخي از مســووالن باشــگاه نفت مدت قرارداد مرا به پنج ســال افزايش داده بودند و من از اين موضوع بيخبر بودم. من اين مشــكل را فصل قبل با آقاي شهرياري در ميان گذاشــتم و توضيحاتم را ارائه دادم و درنهايت او هم باور كرد كه در قرارداد من تغييري ايجاد شده بود كه خودم از آن خبر نداشتم. فصل گذشــته هم قرارداد يكساله امضا كردم و آن را به هيات فوتبال اســتان تهران بردم. من به صورت قانوني از نفت جدا شدم و به استقالل خوزستان پيوستم.» او از حضورش در تيم اســتقالل خوزســتان بسيار خوشحال است: «من چند پيشــنهاد داشــتم، ولي در نهايت تصميم گرفتم كه استقالل خوزســتان را انتخاب كنم. با مسووالن اين باشــگاه و همچنين عبدا... ويســي هم صحبت كردم. فكر ميكنم ســال آينده تيم خوبي داشــته باشــيم. ويسي دنبال بســتن يك تيم باانگيزه و جوان است و مسووالن باشگاه هم قول دادهاند كه مشكالت مالي را برطرف كنند.»

دوستداران فوتبال در رشت، سالهاي سال در ورزشگاه عضدي زندگي كردهاند. اين ورزشگاه در قلب شهر، نمادي از عالقه مردم رشت به ورزش است و در اين ورزشگاه خاطرات تلخ و شيريني را در ذهن دارند.

اواخر فصل گذشته و در اوج گرماي ليگ يك و صدرنشيني سپيدرود، خبري منتشر شد كه اداره كل ورزش و جوانان گيالن قصد دارد به علت فرسودگي روبهروي جايگاه ويژه ورزشگاه شهيد عضدي رشت بخشي از اين مكان را با داربست محصور كرده تا با نشستن تعداد كمتري از تماشاگران فشار حداقلي بر اين قسمت از بدنه ورزشگاه قديمي رشت وارد شده و اتفاقي مشابه اتفاق تلخ چند سال قبل ورزشگاه ساري رخ ندهد. البته در آن مقطع براي جلوگيري از اجراي چنين تصميمي برخي كارشناسان تقويت ستونهاي زير جايگاه مذكور را با صرف هزينهاي حداكثر دويست ميليون تومان و در مدت دو هفته چاره كار دانستند. ولي از تقويت ستونهاي روبهروي جايگاه خبري نشد و به رغم بستن داربست و در نظر گرفتن بخشي از جايگاه مذكور براي نشستن، در ادامه بازيهاي خانگي سپيدرود هجوم تماشاگران باعث شد تمامي نقاط خطر آفريني كه با داربست محصور شده بود، همچون گذشته مملو از تماشاگر شود و خوشبختانه نه سكويي فرو ريخت و نه اتفاق تلخ ديگري رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.