باتيستا در صنعتنفت، شيمبا بالتكليف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

خوزســتان اگرچه فصل گذشته فرصــت كمي بــراي خودنمايي پيدا ميكرد اما در بازيهايي هم كه درون دروازه تيــم قرمزپوش اهــوازي قرار ميگرفت، خيلي خــوب كار ميكرد و يكــي از بهترينهــاي تيمش بود. طهماسبي روند خوبي را طي ميكرد كه ناگهان مصدوم شــد. مصدوميتي شديد كه او را براي مدتي خانهنشين كرد. طهماسبي در اين اتفاق تلخ هم با پارگي رباط صليبي و هم مينيسك زانو مواجه شــد. اتفاقي كه عجيب و تلخ بــود اما او به جــاي اينكه غصه بخورد خيلي زود با اين مســاله كنار آمــد و پايش را جراحي كرد تا زودتر برگــردد. اين دروازهبــان فوالدي در مورد وضعيتش و اينكه آيا از ســوي باشــگاه بــراي تمديد قــرارداد با او تماسي گرفته شــده يا نه، ميگويد: «نه، فعال براي تمديد قرارداد خبري نشده. البته از سوي باشگاه، مديران، هيأت مديره، كادرفني و مربيان سابق با من تماس گرفته شده و همه جوره پيگير وضعيتم شدهاند.»

مهــرداد طهماســبي در مــورد اينكه چه زمانــي ميتواند به ميدان برود و درون دروازه قرار بگيرد، ادامه ميدهــد: «از اوايل آبان كــه تقريبا مصادف با اواســط نيمفصل ميشود شــرايط بازي را پيــدا ميكنم. فكر ميكنم هفــت يا هشــت هفته اول غايب باشم.»

طهماســبي در رابطه با اينكه آيا توقع دارد قــراردادش با فوالد تمديد شــود، ميگويد: «راضيام به رضاي خــدا. در فوتبال ايران و بهتر اســت بگوييم در ورزش ايران هميشه پهلوان زنده را عشق است. البته باشگاه فوالد نشان داده به اصول حرفهاي و اخالقي پايبند است و در موضوع مصدوميت يوسف وكيا و مشكل محروميت ايوب والي باشگاه فوالد به خوبي نشان داد كه چقدر پشــتيبان بازيكنان است. در كل در مــورد مصدوميت من هم باشــگاه فوالد پيگيريهــاي الزم را كرده. اينكه قرار اســت در آينده چه اتفاقي بيفتد را نميدانم و فقط راضي به رضاي خدا هستم.»

تراكتورســازي تبريــز اين فصل قصد دارد شروع متفاوتي داشته باشد. اين تيم با برنامه جديدي از بدنسازي كار خود را آغاز خواهد كرد.

مظاهــر رحيمپــور بدنســاز تراكتورســازي تبريز كــه مدرك A آســيا در مربيگري بدنسازي دارد، در مورد شيوه جديدش ميگويد: «برنامه بدنســازي تيم را منطبق با زمان آغاز مســابقات ليگ تنظيــم كردهايم كه

تمرينات تراكتورســازي براي حضور در ليگ هفدهــم در حالــي از ديروز در تبريز آغاز شــد كه يحيــي گلمحمدي قبــل از آن اعالم كرده بــود هر بازيكني از روز اول به تمريــن نيايد، ديگر بازيكن تراكتورسازي نيست. يكي از بازيكناني كه نميتوانســت به تمرين اول تراكتورسازي برود، محمد ايرانپوريان است. مدافع راست تراكتورســازان كه با باشگاه بر سر مسائل مالي به توافق رسيده، به دليل مصدوميت نميتوانســت از روز اول بــه تمرينــات تيمش برود. ايرانپوريان درباره وضعيتش ميگويــد: «من از قبــل مصدوميتي دارم البته با الگوبرداري از آخرين متدهاي روز جهــان تدوين شــده و ميتواند نتايج بســيار خوبي داشــته باشــد. يكي از شــاخصههاي اين برنامه زمان نتيجهگيــري از تمرينات بدنســازي است. در واقع زمانبندي ما به گونهاي اســت كه برخالف برخــي روشهاي متداول درســت از همــان هفته اول ليگ تيم را به بهترين شرايط آرماني برسانيم.» و به همين خاطر مجبــورم زير نظر كادر پزشكي كار كنم. روز قبل از اولين تمرين تيم در اين خصوص با يحيي گلمحمدي هــم صحبت كردم و از او اجازه گرفتم كه به تمرين نروم. مشــكلي نيســت و با حل مشــكل مصدوميتم به تمريــن ميروم و براي فصل جديد كارم را شروع ميكنم.»

بــا ايــن اتفــاق بــه نظر ميرســد ايرانپوريــان در برنامه يحيي گلمحمدي يك استثنا است و به همين دليل فقط او به خاطر شرايط متفاوتي كه دارد ميتواند بدون حضور در تمرين اول تيمش، بازيكن تراكتورسازي بماند.

رحيمپــور درباره مســاله مهمي كــه در ابتداي فصل همه تيمها با آن درگير هستند اينچنين ادامه ميدهد: «اينكه گفته ميشود تيم در هفتههاي اول خسته اســت و بدنها رفتهرفته آزاد خواهد شد روش درستي نيست. كار ما به شــكلي اســت كه از همان هفته اول تيم را در بهترين شــرايط بدنــي قرار بدهيم و تا پايان فصل اين آمادگي را حفظ كنيم.»

اميد جهانبخش هافبك فصل گذشته صباي قم اگرچه از اســتقالل پيشــنهادي جدي داشت اما در نهايت سر از صنعتنفت آبادان در آورد تا در كنار كمالوند كار خود را دنبال كند. جهانبخش كه از انتخابش راضي به نظر ميرســد ميگويد: «در زمان حاضر شرايط بســيار خوبي را به لحاظ تمريني و آمادگي جســماني در اردوي كردان پشت

همانطــور كــه انتظار ميرفــت مگنو باتيســتا بــه صنعتنفت آبادان پيوســت. باتيســتا با وجود اينكه يــك فصل ديگر با گســترش فوالد تبريز قرارداد داشت اما از اين تيم جدا شــد تا بار ديگر شــاگرد فراز كمالوند شــود. البته اين بار در برزيل ايران. به اين ترتيب مگنو پس از فسخ قراردادش كه جمعه شب اتفاق افتاد، راهي كردان شد تــا در تمرينات صنعتنفــت آبادان حضور پيدا كند. باتيستا كه از مدتها قبل مد نظر كمالوند و صنعتنفــت آبادان بود به زودي قراردادش را با اين تيــم امضا خواهد كرد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه لوسيانو پريرا ديگــر بازيكن برزيلي مد نظر كمالوند هنوز تصميم نهايياش را براي تيم فصل هفدهم نگرفتــه. پريرا كه با پيشــنهاد صنعتنفت آبادان، ســايپا و ذوبآهــن اصفهان مواجه شده قرار است سهشــنبه به ايران بيايد تا مذاكرات الزم را با باشــگاههاي خواهانش انجام دهد. پريرا خيلي دوست دارد بار ديگر شاگرد فراز كمالوند شــود اما ظاهرا عالقه زيادي بــه كار زير نظر آقاي گل جهان هم دارد. البته گفته ميشــود مبلغ پيشنهادي ســايپاييها زياد نيست تا او فعال بالتكليف بمانــد. بازي كردن زير نظــر قلعهنويي هم جذابيت ديگري براي شــيمبا دارد كه بايد ديد در نهايت اين بازيكن كدام تيم را براي فصل آيندهاش انتخاب ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.