كريمي: برای آبادان از جان مايه می گذاريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

مسووالن تراكتورســازي بسيار اميدوار بودند تا نظر مســاعد ســعيد آقايي را براي تمديد قرارداد جلب كنند اما اين بازيكن در نهايت راهي سپاهان شد. با جدايي آقايي و با توجه به اينكه تراكتورسازي بازيكن جديدي نميتواند به خدمت بگيرد، يحيي گلمحمدي بايد يكي از بازيكنان جوان خود را در پســت دفاع چپ به ميدان بفرستد. از اين رو محمد نادري بازيكن 20 ســاله تراكتورســازي كه سال گذشــته به اين تيم پيوست و نيمفصل قرضي در نســاجي بازي كرد، بهترين گزينه براي مدافع چپ محســوب ميشود. نادري در ابتــداي ليگ شــانزدهم از تيم مقاومت تهران به تراكتور پيوست. او ابتدا با مسووالن باشگاه ماشينسازي به توافق رسيده بود ولي بنا به داليلي ســر از تراكتورسازي درآورد و اين فصل هم در تركيــب تراكتور به ميدان خواهد رفت. نادري ســابقه كاپيتاني در تيم اميــد مقاومت تهران و تيم ملــي جوانان را هم در كارنامه خود دارد. پســت او دفاع چپ اســت و همچنين در دفاع وسط هم ميتواند بــازي كند. اين بازيكن جوان اميدوار اســت درست مثل روزهايي كه به سعيد آقايي 19 ســاله اعتماد شد و موفق بود، بتواند عملكرد خوبي داشته باشــد و جايگاه مناسبي را در تراكتورسازي پيدا كند.

فريــد بهزاديكريمــي يكــي ديگر از بازيكناني است كه اين فصل راهي صنعتنفت آبادان شــد. كريمي كه در سپاهان روزهاي خوبــي را ميگذراند وقتي با پيشــنهاد فراز كمالوند مواجه شــد ترديد نكرد و حضور در صنعتنفت آبادان را به همه پيشــنهادهايش ترجيــح داد. هافبك گلزن جديد صنعتنفت آبــادان كه در اردوي كردان به ســر ميبرد، درباره ايــن اردو ميگويد: «اردوي پرفشــار و بســيار منظمي را در كــردان كرج دنبال ميكنيم. همين تمرينات منظم باعث ميشود روز به روز شرايط بهتري را پيدا كنيم.»

فريــد بهزاديكريمي با اشــاره به اينكه فشــار تمرينات به مرور بيشــتر ميشود، در رابطــه با شــرايط صنعتنفت آبــادان ادامه ميدهد: «قطعا بــا برنامهريزي آقاي كمالوند در روزهــاي آتي به اوج آمادگي ميرســيم. جو بســيار صميمــي و دوســتانهاي در تيم وجود دارد و اين تيم با اين ظرفيت بازيكنان حرفهاي و كادر فني، حرفهاي بسياري براي گفتن خواهد داشت.»

بهزاديكريمــي مثــل ديگــر بازيكنان اين تيم اميد زيــادي به موفقيت صنعتنفت آبــادان در ليگ هفدهم دارد. او با اشــاره به ايــن مهم كه به دنبال كســب بهترين نتايج بــراي صنعتنفت هســتند، ميگويد: «براي هواداران تيم شهري كه دلخوشيشان فوتبال است از جان مايه ميگذاريم تا به نوعي جواب خوبيهــاي آنها را داده باشــيم و اميدوارم با كســب نتايج خوب دوستداران صنعتنفت را خشنود كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.