فروزان: تيمي كه تارتار را دارد سقوط نميكند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

محســن فروزان دروازهبان فصل گذشــته صباي قــم كه به خاطر ســقوط اين تيم به ليگ دســته يك از قميها جدا شد، حاال در پارس جنوبــي جم به كار خود ادامه ميدهد. فروزان كه اميد زيادي به حضور در جام جهاني 201٨ روسيه دارد، درباره شناختش از اين تيم ميگويد: «زماني كه در خونه به خونه بــودم، به مصاف همين تيم پارس جنوبي در شهر جم رفتيم كه احساس كردم بوشهر مردم خونگرمي دارد.

در ايــن بازي با وجود اينكه بازيكن تيم حريف بــودم، هواداران پــارس جنوبي مرا تشويق كردند و احساس خوبي به من دادند. اين عامل هم يكي از عوامل حضورم در اين تيم بود و اميدوارم بتوانم مردم شــهر جم را خوشحال كنم.»

دروازهبان پارس جنوبي جم در رابطه با اينكــه آيا اين احتمال وجود دارد كه پس از راهآهن و صبا، ايــن بار با تيم پارس جنوبي براي سومين فصل متوالي به ليگ دسته اول سقوط كند؟ ادامه ميدهد: «تيمهاي صبا و راهآهن دچار مشــكالت مالي بودند. مديران اين تيمها تصميمات نادرســت ميگرفتند و مربيان تيمها مدام تغيير ميكردند اما پارس جنوبي چنين شــرايطي ندارد و باشگاه در زمينه مديريت و فني ثبات دارد. تيمي كه تارتار را داشــته باشــد هيچوقت سقوط نميكند. اكنــون بازيكنان خوبي داريم و با كمك هم به فكر رســيدن به رتبهاي تكرقمي هســتيم. چيزي كه در اين چند جلسه تمرين ديدم، اين بود كه تيم ما شرايط خيلي خوبي دارد. ما تمام تالش خود را ميكنيم تا به ميانه باالي جدول برسيم.»

محسن فروزان در رابطه با صعود زودهنگام تيم ملي به جام جهاني 201٨ بــا ابراز اميدواري به اينكه بازيهــاي تداركاتي خوبي براي اين تيم در نظر گرفته شــود، در اين باره كه ميتواند در فهرست اعزامي به جام جهانى روسيه حضور داشــته باشد يا خير، ميگويد: «همه دوست دارند در جام جهانى بازي كنند و من هم از اين قاعده مستثني نيستم. همه تالش ميكنند نامشــان در فهرست نهايي تيم ملي باشد و من هم امســال تالشــم را چندين برابر ميكنم تا در اين فهرست حضور داشته باشم. آقاي كيروش از بازيكنان تيمهاي بزرگ داخلي و لژيونرها دعوت ميكند و به همين خاطر كار براي ما ســخت است اما بايد اينقدر خوب باشم تا آقاي كيروش مرا دعوت كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.