گلمحمدي: نااميد نيستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

يحيــي گلمحمــدي چندي پيش بــا تراكتورســازي به توافق رســيد و از ديروز رســما كار خود را در تراكتورســازي شــروع كرد. گلمحمــدي در اوليــن قدم خود تصميم گرفــت با تصميــم قاطع اعالم كند هــر بازيكني در تمرين اول حاضر نشــود ديگر در تراكتور جايگاهي ندارد. او درباره اين مساله، شــرايطش در تراكتور ...و صحبت ميكند.

طي تصميمي اعالم كرديد هر بازيكنــي در اوليــن تمرين حاضر نباشــد ديگر نميتواند تراكتور را همراهي كند!

درست است. به هر حال من مربي هستم و دوست دارم در روزي كه رسما كارم را آغــاز ميكنم همه بازيكنان تيم را در تمرين حاضر ببينم. دوســت ندارم پس از شروع كار بازيكني باشد كه هنوز تكليفش با خود و باشــگاه تراكتورسازي مشخص نشده.

ميتوان گفت مشخص بود مجوز جذب 3 بازيكن آزاد به تراكتور داده نميشود چون در شرايط مشابه هم هيچ تيمي نتوانســته بازيكن آزاد جذب كند...

به هر حال توجه داشــته باشيد كه اين يك روزنه اميد براي ما بود. همه تيمهــا در حال جــذب بازيكن و ترميم نقاط ضعــف تيمهاي خود هســتند اما مــا با برخي از بازيكنان ســال پيش هم به مشــكل خوردهايم. با اين وجود قطعا نااميد نيســتيم و به موجودي خود نگاه ميكنيم. حتي اين را ميدانيم كه شايد بازيكنان ديگري را هم از دست بدهيم!

و اين موضوع شرايط را بيش از پيش سخت خواهد كرد.

اميدواريــم بتوانيــم بــا تالش مضاعف و سختكوشي اين بحران را پشت ســر بگذاريم. در اين مسير بايد زحمت بكشيم و با تالش زياد بر اين محروميت غلبه كرده و از آن يك فرصت بسازيم.

نگران نتيجه نگرفتن و واكنش پرشورهاي تراكتور نيستيد؟

اطمينــان دارم بــا حمايت همه جانبــه هواداران پرشــور، تراكتور از اين آزمــون بزرگي كه در آن قــرار گرفته با ســربلندي خارج خواهد شــد. هواداران تراكتور كه با شعار «عيبي يوخ» ادبيات جديدي را وارد فوتبال ايران كردند تيم محبوبشــان را در اين محروميت سخت چنان حمايت خواهنــد كرد كه تراكتور بر همه مشكالت غلبه كند. من به آينده تراكتور اميدوارم و افتخار ميكنم با اين تيم قرارداد بســته و در چنين شــرايط ســختي هدايــت تيم دوستداشــتني تراكتور را كه تيم ســابق خودم هم بوده را پذيرفتهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.