جهانبخش:احساستازهواردبودنندارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

ســر ميگذاريم. وجود بازيكنان باكيفيت و امكانات خوب از يك ســو و انجام تمرينات مناسب توسط كمالوند، شرايط بسيار خوبي را به لحاظ آمادهســازي تيمي مهيا كرده.» هافبك جديد صنعتنفت آبادان با اشــاره به بهبود شــرايط بدني بازيكنان در اردوي كردان ادامه ميدهد: «پس از اردوي تركيه از لحاظ بدني به آمادگي كامل ميرسيم.»

اميد جهانبخش در رابطه با احساسش در صنعتنفــت آبادان ميگويــد: «فضاي صميمي حاكم بر صنعتنفت آبادان ســبب شــده تا احســاس بازيكن تــازهوارد بودن را نداشــته باشــم، مثل اين اســت كه در تيم پارســال و با دوســتان نزديكم تمرين ميكنم.»

جهانبخــش از وجــود هــواداران پر تعداد، پرشــور و طرفدار صنعتنفت آبادان بهعنوان يكي از داليل انتخاب اين تيم براي حضور در ليگ هفدهــم نام ميبرد و ادامه ميدهد: «به رغم وجود چندين پيشنهاد از تيمهاي بزرگ پايتخت اما در گفت و گو با كمالوند به اين نتيجه رســيدم كه ميتوانم در صنعتنفت پيشرفت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.