سوشا در ميان گزينههاي دروازهباني فوالد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

در چند روز اخير خبرهاي عجيبي در مورد دروازهبان فوالد خوزســتان به گوش ميرسد. بعد از پايان قرارداد وحيد طالبلو با فوالديها، مسووالن اين باشگاه به دنبال گرفتن يك دروازهبان ششدانگ هستند كه بتواند از دروازه به خوبي محافظت كند.

در هميــن راســتا خبــر از مذاكره با فرناندو دخسوس و ميالد فراهاني به گوش ميرســيد كه خيليها شانس دخسوس را باالتر ميدانستند اما در حالي كه اين مساله وجود داشت خبر رســيد سوشا مكاني هم در آستانه بازگشت به اين تيم قرمز اهوازي قرار دارد. اين در حالي اســت كه هواداران فوالد خوزســتان خاطره خوبــي از حضور او در اين تيم نداشــتند و بــه گونهاي از او ناراحت هستند. به هر حال شايد با گذشت زمان همه چيز تغيير كرده و بعيد نيســت شــاهد حضور مكاني در فوالد خوزســتان باشيم. هر چند كمي عجيب به نظر ميآيد.

فرشــاد بختيــاريزاده مربــي دروازهبانهــاي فــوالد خوزســتان درباره اينكه گفته ميشود سوشــا مكاني مدنظر اين باشــگاه قرار دارد، ميگويد: «فعال نام هيچ بازيكني را مطرح نميكنم كه خدايي نكرده براي كسي تبليغ نشود. كارمان را با قدرت پيش ميبريم و جــاي هيچ نگراني وجود نــدارد. فــوالد در نقــل و انتقاالت سياست حركت به صورت آهسته و پيوسته را در پيش گرفتــه. همانطور كه ديديد ما كارمان را بعد از چند روز به خوبي با جذب بازيكنان مدنظرمان دنبال كرديم و مشكلي وجــود نداشــت.»بختياريزاده در مــورد وضعيــت دروازهبانهاي ايــن تيم و اينكه قرارداد وحيد طالبلو، مهرداد طهماســبي و احســان مراديان به پايان رســيده، ادامه ميدهــد: «اين افرادي كه نــام برديد همه از دروازهبانهــاي خــوب فوتبــال ايــران هستند كه هم از لحاظ فني و هم از لحاظ شــخصيتي شرايط خوبي دارند. به هر حال ما شــرايط را بررســي ميكنيم و به دنبال انتخاب 3-2 گزينه خوب براي فصل پيش رو هســتيم. در ابتدا از فوالد انتقاد ميشد كه چرا اقدامي در نقل و انتقاالت نكرده.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.