مبعلي -فوالد قطعی شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

ايمــان مبعلي هافبك فصل گذشــته نفت تهــران با حضــور در باشــگاه فوالد خوزســتان قرارداد خود را با اين تيم امضا كرد. ايمان مبعلــي كه يكي از بهترينهاي نفت تهران در فصل گذشــته بود و عنوان دوم بهترين پاســور ليگ شانزدهم را از آن خود كرده بود، طبق قولي كه به مسووالن باشــگاه فوالد خوزستان بخصوص سيروس پورموســوي داده بود ديروز به باشگاه قرمز اهــوازي رفت و بــا اين تيم قــرارداد امضا كرد. گفته ميشــود قرارداد مبعلي با فوالد خوزستان به مدت يك فصل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.