نگراني و حسرت، يادگار ستارهها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

نقل و انتقاالت امســال، ســتارههاي بســياري را از ليگ برتريها گرفت. ســتارههايي كه تا فصل تازه ســوت نخورد، جاي خاليشــان كسي را آزار نخواهــد داد اما جدايي آنها حتما حســرت به دل تيمهاي پيشينشــان ميگذارد. پرسپوليس، سروش رفيعي؛ سروش در نيمفصل به پرسپوليس آمد و آخر فصل هم جام قهرماني را باالي سر برد. محبوبيت او اما به روزي برميگردد كه به اســتقالل گل زد و هواداران فكر ميكردند ستاره محبوبشان را قرار اســت حاال حاالها با پيراهن قرمز در زمين ببينند. سروش اما از پيشنهاد الخور نتوانست بگذرد و پرسپوليس و برانكو را با روياهايشان تنها گذاشت. استقالل، كاوه رضايي؛ بهترين خريد فصل گذشته استقالل، كاوه رضايي بود. مهاجمي كه اگر چه بــه اندازه توقعمان گل نزد اما بهترين گلزن تيم آبيپــوش در ليگ برتر و ليگ قهرمانان بود كه با انتقال ناگهانياش به تيم شــارلوا بلژيك همه را غافلگير كرد. اســتقالل براي همين يك بازيكنش نگــران بود كه او را از دســت داد اما در عوض قرار اســت، اميد ابراهيمي همين روزها تمديد كند. تراكتورســازي، محمدرضا اخباري؛ براي تراكتورسازي كه حق خريد بازيكن جديد ندارد، حفظ بازيكنانش از نان شــب هم واجبتر است. با اين حال اين تيم چند بازيكن خود را از دست داد كه مهمترينشان محمدرضا اخبــاري بود. تبريزيها البتــه هنوز اميد دارند كه ســايپا رضايتنامه اين دروازهبان مليپوش را براي تراكتورســازي صادر كند. ســعيد آقايي ديگر مليپوشــي بود كه از تراكتورســازي رفت و براي حفظ ادينيو و كرار هم تالشي نشد اما باشــگاه تبريزي تا امروز جلوي جدايي محمد ابراهيمي را گرفته است. سپاهان، شــجاع خليلزاده؛ نقــل و انتقاالت ســپاهان بيشتر به يك خانهتكاني شبيه بود. از بين جداشدهها، شجاع خليلزاده مهمترين بازيكن براي آنها بود و حاال در تالشــند كه احســان حاجيصفــي را نگه دارند تا جدايياش سپاهان را به حاشيه نبرد. استقالل خوزســتان، حسن بيتسعيد؛ شمارشــش از دستمان در رفت اما 10 نفري ميشــدند بازيكناني كه اســتقالل خوزستان را به دليل مشــكالت مالي ترك كردند. جدايي حسن بيتسعيد كه در دو فصل اخير درخشانترين ســتاره استقالل خوزستان بود و به استقالل تهران پيوست، بيش از بقيه، آبيهاي اهواز را نگران كرد. ذوبآهن، مجتبي حســيني؛ مرتضي تبريزي ماند و اگر احسان پهلوان هم جايي نرود، دليلي براي غصه خوردن تيم اصفهاني وجود نخواهد داشت. ذوبآهن اما سرمربياش مجتبي حسيني را از دست داد كه البته با جذب امير قلعهنويي، از اين بابت ضرر نكرد. پديده، حسن جعفري؛ اين ســتاره جوان كه پيشترها در سپاهان بازي ميكــرد، راهي اصفهان شــد تا يك بار ديگر پيراهن زردرنگ ســپاهان را بپوشد. پيكان، گادوين منشا؛ بهترين گلزن تيم جاللي به تور پرسپوليس افتاد؛ اگــر بگذارند قــراردادش را ثبت كند. ديگر بازيكن مهم پيكان، ســيامك نعمتي بود كه او هم به پرسپوليس پيوست. فوالد، ساســان انصاري؛ بازگشــت به فوالد در چهارميــن هفته ليگ شانزدهم بود كه اين بازيكن را احيا كرد. ساسان انصاري كه يكي از بهترين بازيكنان فصل پيش بود امسال هم خيلي زود تيمش را انتخاب كرد اما اين بار به جاي پرسپوليس، پيراهن سپاهان را پوشيد. سايپا، عزت پورقاز؛ از بين جداشدههاي ســايپا، عزت پورقاز مليپوش مهمترين بازيكن بود. گســترش فوالد، مرتضي اســدي؛ كاپيتان خيلي زود به همراه فراز كمالونــد راهي صنعتنفت آبادان شــد اما داريوش شــجاعيان اگر برود، بزرگترين جداشده گسترش خواهد بود. نفت تهران، سجاد شهباززاده؛ مثل يك ســال پيش، نفت امسال هم بــا بازيكنانش تيمهاي ديگر را تغذيه كــرد. ايمان مبعلي به فوالد رفت اما مهمتر از او سجاد شهباززاده بود كه به استقالل برگشت. ســپيدرود، شــاهين مصلح؛ از اين بازيكن بهعنوان پديده آينده دار سپيدرود نام برده ميشد. مصلح، پرسپوليس را انتخاب كرد. تيمهايي مثل ســياه جامگان، نفت آبادان و پارس جنوبي فعال جدا شدهاي نداشتند كه از آن بتوان بهعنوان يك خروجي بزرگ نام برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.