مسابقه مايكل فلپس با كوسه

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

قهرمان شناي جهان براي برنامه تلويزيوني ‪Shark week‬ كه هر سال برگزار ميشود، با يك كوسه سفيد مسابقه خواهد داد. خبر رويارويي مايكل فلپس- دارنده 27 مدال طالي المپيك- با كوســه را گلوبونيوز منتشــر كرد و در مورد اين برنامه توضيح داد: «كوســهها با ســرعتي بالغ بر 25 مايل بر ساعت، از سريعترين حيوانات هســتند. مايكل فلپس، قهرمان شناي جهان با 39 ركورد جهاني و 23 مدال طال هيچ مســابقه ديگري براي پيروز شــدن غير از مســابقه با كوسهها ندارد. سرعت فلپس نهايتا شش مايل بر ساعت است.» اين شــناگر آمريكايي كه با كســب چهار مدال طال و يك نقره در المپيك 2016 ركورد خود را جاودانه و سپس از دنياي قهرماني خداحافظي كرده بود، در اينستاگرامش اعالم كرده كه اين روزها براي يك مسابقه متفاوت با كوسهها تمرين ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.