10 سال بعد از بازنشستگي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

از آن روزهايــي كه علي دايــي در بوندسليگا به ميدان ميرفت، خيلــي فاصله گرفتهايم. آلمانيها اما اســطوره فوتبال ايران را هنوز از ياد نبردهاند كه حتي امروز كه 10 سال از خداحافظي او گذشته، برايش دست به قلم شدهاند. اتفاقا بهانه ســايت پيكي آلمان براي نوشتن از علي دايي هم ســالگرد بازنشستگي اوست كه با اشاره به آن، نوشته: «علي دايي، اسطوره فوتبال ايران 10 سال پيش از فوتبال خداحافظي كرد. شــايد افراد زيادي در فوتبال اروپا او را نشناســند؛ البته غير از آلمان چرا كه او براي بايرن مونيخ به ميــدان ميرفت اما آنچه علي دايــي را جاودانه كرده، عملكردش در بازيهاي ملي و ركورد 109 گل ملي اوست كه از يادها نخواهد رفت. علي دايي به دستاوردهاي بزرگي در فوتبال دست يافته. او اواخر دهه شــصت ميالدي در ايران به دنيا آمد و از همان ســنين كودكي فوتبال را پيش گرفــت و حتي وقتي در دانشــگاه تهران پذيرفته شد، فوتبالش را در كنار تحصيل ادامه داد. دايي خيلي زود در مســتطيل ســبز تواناييهاي خود را نشان داد. فيزيك بدني خوب و فرصتطلبي مقابل دروازه از ويژگيهاي بارز او بود و به همين خاطر چشم مسووالن تيم تاكسيراني را گرفت. او بعد از مقطع كوتاهي راهي بانك تجارت شــد و بعد از درخشــش در اين تيم پيراهن پرافتخار پرسپوليس را كه بزرگترين باشگاه ايران محسوب ميشود، پوشيد. او دو بار با پرســپوليس قهرمان ليگ ايران و بهترين مهاجم ايران معرفي شد. علي دايي در آن زمان به تيمملي فوتبال ايران هم دعوت شد.

اولين ايراني در اروپا دايي در تابســتان 1997 به آلمان رفت و پيراهن آرمينيا بيلهفلد را پوشــيد تا اولين فوتباليســت ايراني باشــد كه رواديــد بازي در اروپا را به دســت آورد. او در بوندسليگا مزه سختي رقابت را چشيد. به ثمر رســاندن هفت گل در 26 بازي باعث نشد تيم او به دسته پايينتر صعود نكند اما در ادامه، دايي با گلهاي تيمملــي ايران را به جام جهاني 98 رســاند و خودش به بايــرن مونيخ رفت. با اين تيــم قهرماني در بوندسليگا را تجربه كرد و به فينال ليگ قهرمانان اروپا هم رســيد اما از روي نيمكت شــاهد بازي تيمش بود. در ادامه دايي به هرتابرلين رفت و در 33 سالگي كه پاهايش سنگين شده بود، بعد از سه فصل به فوتبال آسيا بازگشت.

ركوردشكني دايي در بازگشــت به فوتبال آسيا هر فصل تقريبا 10 گل به ثمر رســاند و بازوبند كاپيتاني ايران را بر بازو داشــت. او با زدن 109 گل در 149 بازي، ركورد بيشــترين بازي ملي را به نام خود ثبت كرد. دايي االن در حالي مربيگري ميكند كه يك جانشين به نام سردار آزمون را در تيمملي ميبيند. بازيكني كه چند ســال بعد از علي دايي توانست ايران را به جام جهاني برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.