تيم يازدهم ماركوپولو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

محمدرضا خلعتبري 33 ســاله يك بار ديگــر تيم عوض كرد و قرار اســت در ليگ هفدهم بــا پيراهن پديده به ميدان برود. در واقع اين تيم مشــهدي، يازدهميــن تيم در دوران حرفهاي محمدرضا خلعتبري است. خلعتبري اولبار با شموشــك و در ليگ ســوم به ســطح اول فوتبال ايران آمد و پس از آن در ابومسلم چهره شد. اوج فوتبال محمدرضا خلعتبري، در حضور 5 ساله او در ذوبآهن گذشت. او سپس بازي در الغرافه قطر و الوصل امارات را تجربه كرد. ايــن بازيكن ريزنقش ســپس به اصفهان بازگشــت و اين بار پيراهن سپاهان را برتن كرد. بعد از آن با عجمان امارات قرارداد بســت كه پس از چند هفته اين قرارداد فسخ و او پرسپوليسي شــد. خلعتبري پس از يك سال بازي در پرسپوليس، در ليگ چهاردهم دوباره پيراهن سپاهان را پوشيد و با اين تيم قهرماني در ليگ را جشــن گرفت. او فصل گذشته از گسترش فوالد سر درآورد اما آنجا موفق نبود و نيمفصل راهي سايپا شد. يازدهمين تيم او هم پديده است. اگر رفت و آمدهاي خلعتبري به ســپاهان را هم حساب كنيم، بايد گفت او 12 بار تيم عوض كرده و ســابقه بازي در ليگ برتر با پيراهن هشت تيم را دارد. خلعتبري در شرايطي فصل آينده در مشهد توپ ميزند كه 13 سال پيش با پيوستن به ابومســلم در فوتبال ايران چهره شد. اين بازيكن 11 سال پيش براي پيوستن به ذوبآهن مشهد را ترك كرد و حاال اميدوار است كه دوباره و اين بار در آستانه 34 سالگي در مشهد خودي نشان دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.