تعصب يا ناشيگري؟

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

اين روزهــا بعد از امضــاي هر قــرارداد، جمالت مشــابهي ميشــنويم. مثال شــايان مصلح پس از پيوســتن به پرســپوليس مدعي شــد كه ظرف 5 دقيقه با مسووالن اين باشگاه به توافق رسيده. همان حرفي كه حســن بيتسعيد درباره استقالل به زبــان آورد. به نظر ميرســد مذاكرههاي كوتاه و توافقهاي ســريع به ژســتي تازه براي تفاخر در فوتبال ايران تبديل شــده و البــد بازيكنان با بيان چنين مسائلي تالش ميكنند خودشان را متعصب و بااحساس نشان بدهند. حال آنكه چنين اتفاقي نه شــاخصه حرفهاي بودن است و نه موضوع ستايشبرانگيزي را ثابت ميكند. دست بر قضا عقد قرارداد در فوتبال مدرن دنيا يك پروسه پيچيده اســت كه بايد با تمركز، وسواس و دقت كامل انجام شود. گاهي براي انتقال يك بازيكن در اروپا، ماهها مذاكره صورت ميگيرد و بند به بند مسائل بارها واكاوي و بررسي ميشود. چه بسا يكي از داليلي كه خيلي از بازيكنان ما سالي به 12 ماه از دست باشگاههايشان شاكي هستند و مدام در رسانهها گله ميكنند يا به مراجع قضايي شكايت ميبرند، همين باشد كه سير طبيعي مذاكرات طي نميشود و بسياري از مطالب نگفته و نانوشته باقي ميماند. وقتي از جزييات غفلت شــود، طبيعتا اين مساله در درازمــدت براي هــر دو طرف مذاكــره زيانبار خواهــد بود و باعث ميشــود چالشهاي بســيار مهمــي در روند همكاري دو طــرف پيش بيايد. از طرف ديگر خيلي از كســاني كه سعي ميكنند با چنين موضعگيريهايي خودشان را با باشگاه جديد همدل و همراه نشان بدهند، در ساير رفتارهايشان دچار تناقض و دوگانگي هستند. نمونهاش هميــن توافق مصلح با پرســپوليس كه پيش از آن با اســتقالليها به مذاكره نشسته بود. يا امضاي قرارداد بيتســعيد و استقالل. آن هم در حالي كه تا پيش از اين همه از پرسپوليســي بودن ايــن بازيكن گفته بودند. آيا اين رفتارهاي عملي با آن ادعاهاي شفاهي در مورد سريع بودن مذاكرات تناقض ندارنــد؟ اين را هم بايد يادمان باشــد كه ساسان انصاري يك ســال پيش همين موقعها به پرسپوليس پيوست و بعد از امضاي قراردادش گفت كه ظرف يك دقيقه با مديران اين باشگاه به توافق رسيده است. او امــا چهار هفته بعد پشــيمان شــد و به فوالد برگشت تا ثابت كند كه اينجور توافقهاي سريع و گاه نسنجيده بيشــتر از آنكه نشانه عالقه و تعصب باشد، از ناشيگري بازيكنان و حتي مديران باشگاهها ريشه ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.