متهمان فيفا زير ذرهبين

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

دادســتاني ســوييس اطالعاتي تازه را درباره تعداد افراد و پروندههاي مربوط به فســاد در فيفا اعالم كرد. طبق گزارش آسوشيتدپرس، دادستاني سوييس در حال تحقيق روي 25 پرونده رشــوههاي مربوط به فدراســيون بينالمللي فوتبال- فيفا- و پروســه انتخاب روســيه و قطر بهعنوان ميزبانهاي جامهاي جهاني 2018 و 2022 اســت. البته ميخائيل الئوبرا از دادســتاني ســوييس اطالعــات دقيقــي از نوع 25 پرونده فســاد فيفا ارائه نكرده امــا گفته كه در فهرســت متهمان، نام افرادي همچون سپ بالتر (رييس ســابق فيفا)، ژروم والكه (دبيركل ســابق فيفا) و فرانتس بكنبائر (رييــس كميته برگزاري جام جهاني 2006 در آلمان) به چشم ميخورد. دادستاني سوييس همچنين تعداد افرادي را كه در معامالت مشــكوك فرآيند اعطــاي ميزباني جامهاي جهاني 2018 و 2022 در روسيه و قطر مشاركت داشتند، اعالم كرد كه در اين رابطه هم البوئرا گفتــه: «تا االن 178 نفر در ارتباط با اين پرونده مورد تحقيق قرار گرفتهاند. در حال حاضر نيز دولت سوييس در حال بررسي 19 ترابايت اسناد و مدارك در همين بخش است.» اين اتفاقها، دنباله ماجرايي است كه دو سال پيش- در ســال 2015 ميالدي- آغاز شد و پليس سوييس عدهاي از مقامات ارشــد فيفا را در پرونده مربوط به فســادهاي اين نهاد به درخواســت پليس آمريكا بازداشــت كرد. اين فاجعه در فيفا منجر به از دست رفتن پست رياست سپ بالتر و محروميت او از هر گونه فعاليت در فوتبال شد. در روزهاي پاياني تابســتان همان سال بود كه نتايج تحقيقات دولت سوييس نشان داد 120 نفر در پرونده معامالت مشكوك فيفا دست داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.