آبنبات چوبي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

پرسپوليســيها قرارشان اين بود كه اگر ســروش رفت، داريوش شجاعيان را به تهران بياورند. از آنجا كه شــماره 7 چمدانش را هم بسته بود، باشگاه مذاكره با شــجاعيان را خيلي زود آغاز كرد اما پيشــنهادش آن چيزي نبود كه مديران گسترش فوالد انتظار داشــتند. توقعشان اين بود كه بعد از آن همه پافشاري، پرســپوليس با پيشنهادي دندانگير سراغ داريوش شجاعيان را بگيرد اما مديران اين باشــگاه ميخواستند با كمترين هزينه، ستاره تيم تبريزي را مال خود كنند كه پيشــنهاد عجيب و غريبشان خيلي زود اين انتقال را منتفي كرد. در شــرايطي كه اســتقالل هم براي جذب داريوش شــجاعيان وارد ميدان شده بود، پرسپوليسيها به ســادگي قافيه را باختند. پيشنهاد آنها اين بود كه در ازاي شجاعيان، 500 ميليون تومان به گسترش فوالد بپردازند و رضا كرمالچعب را هم كه برانكو اعتقادي به او ندارد، در اختيار اين تيم بگذارند. پيشنهادشــان اما اصال به مذاق مديران گسترش خوش نيامد تا با مخالفت آنها و اصرار پرســپوليس روي پيشــنهاد عجيب و غريبش، قرمزپوش شدن شدن داريوش شجاعيان منتفي شود. اســتقالل اما بدون آنكه بداند چقدر در حســابش پــول دارد به مذاكره با تبريزيها رفت و حاال هم قرار اســت رضايتنامه شجاعيان را به قيمت قرارداد يك ستاره از گسترش فوالد بخرد. باشگاه تبريزي يك ميليارد و 500 ميليون تومان روي رضايتنامه شجاعيان قيمت گذاشته و استقالليها هم پذيرفتهاند كه اين مبلغ را نقدا بپردازند. با پولي كه قرار است بر سر اين انتقال جابهجا شود، ديگر چه تعجبي دارد كه مديرعامل گسترش بگويد: «پولي كه پرسپوليسيها براي شجاعيان پيشنهاد دادند، معادل پول خريد يك آبنبات چوبي بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.