لگدي كه خاطره شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال - سياه و سفيد

درســت يازده ســال پيش، تيمملي به ديدار پرتغال رفت. آن روزها تيمملــي با برانكو به جــام جهاني 2006 آلمان صعــود كرده و در گروه چهــارم در كنار مكزيك، پرتغال و آنگــوال قرار گرفته بود. در آن دوره، تيمملــي دومين بــازياش را در حالي مقابل پرتغال انجام داد كه بزرگترين ستاره خود را در اختيار نداشت. غيبت غيرمنتظره و تعجببرانگيــز علي دايي در تركيب تيمملــي را بعضيها واكنش برانكو به عملكرد ضعيف او مقابل مكزيك ربط داده بودند و يكسري ميگفتند آســيبديدگي كمر باعث شده او شــانس حضور در اين بازي را از دســت بدهد. تيمملي بدون دايي مقابل ستارههاي پرتغال ايســتاد و 2 بر صفر شكست خورد اما آنچه از آن بازي در ياد فوتبال ايران مانده، لگد خشن حسين كعبي به صورت لوئيس فيگو كاپيتان پرتغال بود. اين بازي لگد ديگري هم داشت كه جاودانه شد و آن لگد علي كريمي به ساك پزشكي تيم بعد از تعويضش بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.