انتقال اروپايي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

جدي شدن موضوع انتقال علي كريمي به تيم ديناموزاگرب كرواسي يكي از مهمترين خبرهاي روز بود و مهمتر از آن، فيناليســت شدن ســميه عباسپور در مســابقات انتخابي تير و كمان پارالمپيك. حال آنكه كمانداران ايران از صعود به المپيك بازماندند. ســرمربي برزيل از واليباليستهاي ايران تمجيد كرد و تهديد رضاييان به انحالل تيم فوتبال بانــوان ملوان، تنها واكنش او بــه مصاحبههاي اعتراضآميز بازيكنان و مربيان بود. در اين روز، قلعهنويي و آجورلو بر سر قرارداد مالي جديد به توافق رسيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.