النه عقابها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال - ذره بين

كدامشــان را بايــد در توضيح اين عكــس معرفي كنيم؟ احمدرضا عابــدزاده را كه بيش از دو دهه در فوتبال ايران درخشــيد و به نام ايــران افتخارآفريني كــرد، يا پيمان حســيني كه بهترين دروازهبان رقابتهاي جام ملتهاي 2015 آســيا معرفي شــد و همين يكي دو ماه پيش هم دســتكش طاليي جــام جهاني فوتبال ســاحلي را جايزه گرفــت؟ احمدرضا عابدزاده با يازده قهرماني باشــگاهي و ملــي، بهترين دروازهبان فوتبال ايــران بعد از انقالب لقب گرفت و پيمان حسيني هم يك قهرماني در مسابقات بين قارهاي، مقام سومي جام جهاني فوتبال ساحلي ،2017 دو قهرماني در جام ملتهاي آسيا و بازيهاي آسيايي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.