فوتبال عليه نژادپرستي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

در بازيهاي جام كنفدراســيونها داوران در صورت مشاهده رفتارهاي تبعيضآميز از سوي تماشــاگران، ميتوانند بازي را متوقف كنند. اين تازهترين حكم فيفا است كه تالش ميكند جلوي رفتارهاي تبعيضآميز در فوتبال را بگيرد و اين كار را از جام جهاني 2018 در روســيه آغاز خواهد كرد. در برنامهاي كــه فيفا براي انجام بازيهاي جوانمردانه در نظر گرفته، به داوران اجازه داده شــده كه مقابل رفتارهاي نژادپرستانه تماشــاگران و احتماال بازيكنان تيمها بايستند. داوران در ابتدا بايد به صورت موقت بازي را متوقف كنند و در صورتي كه رفتارهاي ناشايست ادامه داشته باشــد، ميتوانند ســوت پايان بازي را به صدا دربياورند. جيا ني اينفانتينو، رييــس فيفا در بيانيهاي اعالم كرده: «تغييراتي كه انجام داديم، مبارزه عليه تبعيض اســت و باالتر از شــاخصههاي جام كنفدراســيونهاي 2017 قرار دارد. به داوران و مسووالن اين بازيها حكــم كرديم كه از رفتارهاي تبعيضآميــز جلوگيري كنند و مطمئن شوند كه بازيها جوانمردانه و با احترام برگزار ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.