پول يا مفت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

باشگاه استقالل كه پول ندارد بدهي تيمهاي پايه را پرداخت كنــد و ندارد پول طلبكاران را بپردازد و نميتواند سرمايه گذاري كند تا بازيكنان بهتري براي تيمهاي پايه جذب كند و هزار تا كمبود مالي دارد و بايد پول ســاموئل را چيكه چيكه پرداخت كند تا اينكه ساموئل در اينستاگرامش يك چيزي بنويســد در اين مايهها كه باالخره بعد از سالها توانســتم پولم را از استقالل بگيرم، چرا بايد براي بازيكني مثل شجاعيان يك و نيم ميليارد پرداخت كند؟ چرا؟ نه مليپوش است نه جزو بهترينهاي ليــگ، نه ســابقه قهرماني دارد و نــه كال اينقدر ميارزد! شــجاعيان چرا اينقدر بايد گران باشــد؟ واقعا چرا؟ پاي يــك و نيم ميليارد تومان پول بي زبان وسط است. يك و نيم ميليارد تومان پولي كه ميشــود با آن بخشــي از بدهي مالياتي را پرداخت كرد. ميشود بدهــی بازيكنــان خارجي را داد. ميشــود براي تيمهاي پايه مربيان و امكانات و حتي بازيكنهاي بهتري را به دســت آورد! چرا بايد جيب واسطهها و باشــگاههاي ديگر را پر كرد؟ پندار جان جوابي داري؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.