پله به جام جهاني نميرسد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

اســطوره برزيلي فوتبــال جهان ابراز اميــدواري كرد كه تيمهــاي ملــي برزيل و روســيه به فينال جــام جهاني 2018 برســند و جام را برزيل باالي ســر ببــرد. پله روز جمعه راهي مســكو شد تا در مراســم نصب و راهاندازي روزشــمار جام جهاني 2018 روســيه در ميدان مانگنوي شهر مسكو شركت كند. او وقتي با پرسشهاي خبرنگاران روسي مواجه شــد، نتيجه دلخواهش را براي جام جهاني پيــشرو پيشبيني كرد و گفت: «اميدوارم در بازي فينال جام جهاني 2018 تيمهاي ملي برزيل و روسيه به مصاف هم بروند و جام به برزيل برسد.» جالب اما شوخي اسطوره برزيلي با ايــن خبرنگاران بود كه خطاب به آنها ميگفت: «آخرين بار 15 ســال پيش به روسيه آمده بودم. دوست دارم بدانيــد كه مــن دوباره به بازي برگشــتهام اما افراد زيادي ايــن موضوع را نميدانند. هر چند چون اخيرا يك عمل جراحي را پشتســر گذاشــتهام، نميتوانم در جام جهاني 2018 روسيه براي تيمملي برزيل بازي كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.