دل رونالدو هم هوس «اروپا» كرده!

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

بلــه آقا! جرعهاي هــم از لب لعل آقــاي رونالدو نچشــيديم و نامبرده هم مثل كاوه رضايي دلش هــوس اروپا كرد! بــه احتمال زيــاد رونالدو طي روزهــاي آينده رئــال مادريد را تــرك ميكند تا به تيم ديگــري ملحق شــود. خيليها ميگويند برميگردد منچســتر و خيليهاي ديگر ميگويند به تيم ديگري ميرود. مهم اين نيســت كجا برود. مهم اين است ببينيم دلــش هوس كجاي اروپا را كرده و از همه مهمتر، بعــد از جدايياش پنــدار توفيقي رئــال مادريد چطوري در موردش مصاحبه ميكند! متاســفانه رســم دنياي مادي االن يكطوري اســت كه همه تيمها و باشگاهها و كشورها و فيلمها و سريالها و گروههاي موسيقي و حتي بنگاههاي انتشار كتاب درجه يك، براي خودشان يا يك دانه حسن زماني دارند يا يك دانه پندار توفيقي!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.