سفرهاي تفريحي ادامه دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال -

محمدرضا خلعتبري در ادامه و تداوم سيســتم هر 6 ماه يك تيم، به پديده مشهد پيوست. محمدرضا كه در ســالهاي اخير با طــرح « هر 6 ماه يكبار يك تيم را ســركار بگذار» بــه ايرانگردي به خرج باشگاههاي مختلف كشــور پرداخته، سرانجام به مشهد برگشــت تا به ايرانگرديهاي خود در كنار تيم پديده ادامه دهد. او حاال تا 6ماه آينده اين فرصت را دارد تا بتواند از طريق مبدا مشهد به سفرهاي تفريحي خود ادامه دهد. هنوز مشــخص نيســت كه محمدرضا براي نيمفصل دوم براي خود چــه برنامههاي تفريحي مســافرتي در نظر گرفته و از كدام مبدا، به ســفر ميپردازد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.