سکوتمرموزطارمی

رادوشوویچ: فکر میکنم طارمیبهدیناموبیاید

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

چشــم طارمی از انتقال به باشگاه های اروپایی ترسیده و شاید او خودش را مدیون پرسپولیس می داند.از طرفی وسوسه قهرمانی در آسیا هم باعث خواهد شــد او به ماندن و ادامه راهش با پرســپولیس فکر کند اما خودش هم خوب میداند اگر االن و در 25 سالگی به اروپا نرود شاید راه های مطرح شدن در سطح بین المللی برایش بسته شود.این تناقض ها و کشمکشهای درونــی و البته مشــکل رضایتنامه باشــگاه پرســپولیس که به این راحتی ها صادر نخواهد شد باعث شده او، مدیر برنامه و وکیلش فعال در قبال پیشنهاد جدی دیناموزاگرب سکوت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.