لغو منع جذب بازيکن خارجي در استقالل و پرسپوليس

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ســقف قرارداد بازيكنان، سقف بودجه باشــگاهها و چندين و چند سقف ديگر كه عمــر برخي از اينها حتي به يك فصل ليگ برتــر هم قد نداده، پيــش از اين ليگ برتر فوتبال كشــورمان را به طور گسترده تحت تاثيــر قرارداده اســت و گاهي مشــكالت زيادي را هم بر دوش فوتبال گذاشته است. ممنوعيــت حضور باشــگاههاي بدهكار در ليگ برتر هم گل سرســبد آيين نامههايی است كه هر از گاهي مسووالن وقت سازمان ليگ، آنها را بــدون كمترين مطالعه از نظر بسترهاي اجرايي آن و تنها روي يك تصميم آني و مقطعي به ليگ برتر تحميل ميكنند. امسال هم محروميت يكي دو باشگاه توسط فيفا به خاطر داشتن پرونده شكايت، باعث شد تا ســازمان ليگ دوباره دست به ابتكار بزند! و اعالم كند باشــگاههايی كه در فيفا پرونده شــكايت داشته باشــند، نميتوانند بازيكــن خارجي جذب كننــد. ناگفته پيدا بود كــه اين تصميم ســازمان ليگ باز هم نقض خواهد شد. تيمهاي فوتبال استقالل و پرســپوليس بــه خاطر تعدد شــكايات بازيكنــان و مربيــان خارجــي و همچنين وجود پروندههاي بيشمار در كميته تعيين حقيقت فيفا با مشكالتي مواجه بودند كه از جمله آنها ميتوان به بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت نيمفصل زمستاني استقالل اشاره كرد. بر همين اساس كميته تعيين وضعيت فدراســيون فوتبــال ايران پــس از ايجاد رســمي طي چند ماه گذشــته تصميماتي را در اين خصوص اتخــاذ كرد كه از جمله آنها اين تصميم بود كه تا مشــخص نشدن وضعيت پروندههاي طلبــكاران خارجي از تيمهاي ليگ برتــري و حتي زيرگروه، اين تيمها نميتوانند بازيكــن يا مربي خارجي جــذب كنند كه البته در رأس آنها تيمهاي استقالل و پرسپوليس قرار داشتند. اين در حالي است كه حتي پرسپوليس پيشدستي كرده و با گادوين منشــا نيــز قرارداد امضا كرده بــود بدون آنكــه وضعيــت خود را مشــخص كند. روزبه وثوق احمدي در اين خصــوص ميگويــد: «با رفع ايــرادات و با روشن شدن وضعيت پروندههاي نامشخص طلبــكاران خارجي از تيمهاي اســتقالل و پرسپوليس مشــكل ممنوعيت اين دو تيم در جذب بازيكنان خارجي برطرف شــد و اين دو باشــگاه پر طرفــدار پايتخت بعد از اينكه مســتندات خود را بــه كميته تعيين وضعيت بازيكنان آوردند، از نظر اين كميته ديگر مشكلي براي ثبت قرارداد با بازيكنان خارجي نخواهند داشــت. اين مســتندات شــامل توافق نامه با افــراد خارجي كه به واسطه آنها از سوي فيفا محكوم شده بودند و يا رســيدهاي مالي پرداختيهاي خود را براي كميته تعيين وضعيــت آورده بودند، است كه مشخص شد ديگر مشكلي ندارند. مشــكل دو تيم حل شــده امــا بدهيهاي داخلي آنها ديگر مربوط ميشود به سازمان ليگ و كميته انضباطي.» اين در حالي است كه از روز اول ميشــد ايــن نوع رفع كردن مشــكل را حدس زد و كامال مشــخص بود كه سازمان ليگ خيلي راحت يك بار ديگر از آييــن نامههاي خود عدول خواهد كرد و اعتمادي به اين گونه تهديدها نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.