باالتر از بام آسيا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مســابقات كشتي آزاد قهرماني آســيا با قهرماني تيم ايران به پايان رســيد. اين رقابتها كه از چهار روز پيش و با مســابقات كشتي فرنگي آغاز شده بود، روز گذشته با قهرماني جوانان آزادكار ايران به پايان رسيد. تيم ملي كشــتي آزاد جوانان ايران در مسابقات كشتي آزاد قهرماني آسيا بــا ۳ مدال طالي محمد متقي نيــا در وزن ۴7 كيلوگرم، احمد بذري در وزن ۴8 كيلوگرم و دانيال شريعتينيا در وزن 96 كيلوگرم، 2 نقره يونس امامي در وزن 60 كيلوگرم و امير حســين حسيني در وزن 66 كيلوگرم و 2 برنز نادر نصري در وزن ۵۵ كيلوگرم و شــايان جليلزاده در سنگين وزن، عنــوان قهرماني را از آن خود كــرد. در رقابتهاي روز پاياني، نادر نصــري در ديدار ردهبندي وزن ۵۵ كيلوگرم با پيروزي 10 بر صفر مقابل هونگ چانگ از چين موفق به كسب مدال برنز شد. يونس امامي در ديدار فينال وزن 60 كيلوگرم مقابل شاروان از هند، 9 بر 2 با ضربه فني شكست خورد و به مدال نقره رســيد. در وزن 66 كيلوگرم اميرحســين حسيني، در ديــدار نهايي مقابل ريوما آندراكو از ژاپن 8 بر 6 شكســت خورد و به نقره رســيد. در وزن ۴7 كيلوگرم محمد متقي نيا در ديدار فينال ۴1 بر ۳ عيســي شاپيف از ازبكســتان را برد و صاحب گردنآويز طال شد و در وزن ۴8 كيلوگــرم نيز احمد بذري در ديدار نهايي 6 بر ۵ ديپاك پونيا از هند را 6 بر ۵ مغلوب كرد و به مدال طال رســيد. دانيال شــريعتي نيا در وزن 96 كيلوگــرم آخرين نماينده ايران در اين رقابتها بود كه در فينال مقابل كانتارو تاالنتبك از قرقيزستان با نتيجه 10 بر صفر به برتري رسيد و ســومين و آخرين مدال طالي ايران در اين رقابتها را از آن خود كرد. در روز نخست اين مسابقات نيز شايان جليل زاده در سنگين وزن به مدال برنز رســيد و فاتحي در سبك وزن از دور رقابتها كنار رفت. فاتحي تنها كشتيگير ايران در اين مسابقات بود كه نتوانست به مدال دست پيدا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.