آگوستو سزار نفتي شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آگوســتو ســزار بازيكن ســابق تيم ملي فوتبال زير 20 سال برزيل به زردپوشــان آباداني ليگ برتر فوتبال ايران پيوســت. ايــن بازيكن زاده 6 اوت 1992 اســت و در زمــان حضور در تيم تراكتورسازي، با 22 ســال سن بهعنوان يكي از جوانتريــن بازيكنان خارجي حاضر در ليگ برتر فوتبال ايران محسوب ميشد. وي در سال 2010 به عضويت تيم باشــگاه ورزشــي اينترناسيونال از بهترين تيمهاي برزيلي درآمد. آگوســتو ســه قهرماني در ليگ برتــر برزيل و يك قهرماني در جام حذفي اين كشور را در كارنامه خود دارد. اين بازيكــن با عقد قراردادي در ليگ هفدهم فوتبال ايــران براي تيــم صنعت نفت آبــادان به ميدان ميرود. آگوســتو سزار ســابقه بازي در تيمهاي اينترناســيونال، چاپكوئنزه، برزيل اســپورت و برزيل جوينويل كشورش و همچنيــن االمارات از كشــور امارات و تراكتورســازي را دارد. اين بازيكن تخصص بازي در پستهاي هافبك وسط و هافبك دفاعي را دارا است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.