روسيه به هند ميرود يا ايران؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ديــدار با ميزبان جــام جهاني 2018 كه در حال حاضر در جام كنفدراســيونها نيــز حضــور دارد يك وعده بســيار خوب بــه طرفــداران تيم ملــي بود تــا اين بار اميدوارتــر از هر ســال در انتظــار بازي با تيمهــاي سرشــناس و بزرگ در آســتانه حضــور در بزرگترين مســابقات فوتبالي دنيا باشند.

روسيه كه بهعنوان ميزبان جام جهاني در مرحلــه مقدماتي ايــن رقابتها حضور نداشــت در تمام تاريخهاي در نظر گرفته شــده براي انتخابي جام جهانــي اقدام به بازي دوســتانه كرد كه يكي از اين تاريخها 18 مهرماه در فيفادي در نظر گرفته شــده بود جايي كه ايران مدعي شــد با روسها براي يك جدال تداركاتي به توافق رســيده است اما در گير و دار همين خبر فدراسيون فوتبال روســيه خبر حضــور همزمان در مسابقات هند را در اختيار رسانهها قرار داد.

هند در صدد اســت در دو روز فيفا در مهرماه مســابقات چهارجانبــهاي با حضور كشورهاي سرشــناس برگزار كند كه گويا يكــي از اين تيمها روســيه خواهد بود. از هميــن رو در صورت موافقــت روسها با ســفر به هند عمال بازي بــا ايران كه هنوز در تقويــم فيفا نيز گنجانده نشــده منتفي خواهد شــد تا دوباره همــان قصه تكراري فوتبال ملي ايران را شاهد باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.