چمنيان در تيم نوجوانان ميماند؟

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تيم زير 16 سال ايران با هدايت عباس چمنيان بهعنوان نايب قهرماني رقابتهای قهرماني آسيا دست يافت و به جام جهاني زير 17 سال صعود كرد.

شــاگردان عباس چمنيــان چند ماه ديگــر در جام جهاني در قالب تيم ملي زير 17 سال به ميدان ميروند.

اين درحالي است كه تيم زير 16 سال هم بايــد در رقابتهــاي انتخابي قهرماني آسيا شركت كند.

از گوشــه و كنار شنيده ميشد از بين اميد روانخواه و علي طهماسبيزاده يك نفر بهعنوان سرمربي تيم زير 16 سال انتخاب ميشود.

بعــد از بررســيهاي به عمــل آمده مسووالن كميته فني و فدراسيون با توجه به نتايج چمنيان تصميم گرفتند، همچنان هدايت تيم نوجوانان را بر عهده او بگذارند و اگر هم فردي را براي مســابقات انتخابي قهرماني آســيا انتخاب كردند، بعد از اتمام جام جهاني 2017 عباس چمنيان بهعنوان سرمربي به اين تيم بازگردد.

البتــه از چمنيــان بهعنــوان يكي از گزينههــاي هدايــت تيم جوانــان هم ياد ميشد.

به هر حال هنــوز تكليف هدايت تيم جوانان مشخص نشده و بايد هر چه زودتر سرمربي اين تيم مشخص شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.