شماره پيراهن نعمتي عوض ميشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حضور دوباره احمد نوراللهي در جمع سرخپوشان تقريبا قطعي شده. حاال پرسپوليسيها در انتظار هستند تا باشگاه تراكتورسازي نامهاي را به سپاه لشگر عاشوراي تبريز ارســال كرده و عدم نياز خود به اين بازيكن را اعالم كند. طبق قانون زماني كه ۵ ماه از دوران خدمت ســربازي يك بازيكن گذشــته باشد آن باشگاه ميتواند اعالم عدم نياز كند تا بازيكن مورد نظر به دوران خدمت سربازي خود با توجه به كســريهايي كه دارد پايان دهد. از اين رو پيشبيني ميشــود تا كمتر از يك هفته ديگر مشــكل نوراللهي حل شــده و او در كنار سرخپوشان تهراني باشــد. هافبك تازه وارد تيم فوتبال پرسپوليس براي حضور در اين تيم خواهان پيراهن شــماره 8 شده است. با بازگشــت نوراللهي به پرسپوليس اين بازيكــن پيراهن شــماره 8 را بر تن خواهد كرد. پيراهني كه پيشتر ســيامك نعمتي خواهان آن بود و حاال بايد شماره جديدي را انتخاب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.