ميثاقيان با پسرش قرارداد بست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

بهتاش ميثاقيان فرزند اكبر ميثاقيان كه فصل گذشته در تيم بادران حضور داشــت، با قراردادي يكساله به تيم سياهجامگان پيوست تا شاگرد پدرش شــود. پست اصلي اين بازيكن دفاع اســت و در اين فصل شاگرد پدرش اكبر ميثاقيان در سياه جامگان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.