پيرواني: كيروش صاحبنظر است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - روح ...ا معظمي ‪Roohollah Moazami‬

پس از حدود دو، ســه هفته كشمكش سرانجام بهعنوان سرمربي تيم اميد انتخاب شديد. اين پروسه چطور طي شد؟

ابتدا بايد از كليه اعضاي هيات رييســه و كميته فني فدراسيون و كارلوس كيروش تشكر كنم كه يك بــار ديگر به بنــده اعتماد كردند و مســووليت يكي از حساسترين ردههاي تيم ملي كشــور را به من سپردند. ســنگيني اين بار قابل تحمل نخواهــد بود مگر با همــت و كمك همه اهالي فوتبــال از بازيكنان، باشــگاهها، مربيان و مديــران عامل گرفته تــا اركان فدراســيون كه همگي بايــد متحد و هم دل جهت رســيدن به موفقيــت تالش كنيــم. عادت ندارم به گذشــته رجوع كنــم و يا اينكه بهانه بيــاورم ولي يك بار طعم عدم همكاري را چشــيدهام و تيمم تنها يك هفته قبل از آغاز مســابقات توانســت به صورت كامل و با تمامي بازيكنــان تمرين كند. راه براي رسيدن به توكيو سخت و زمان كوتاه است. اولين چالــش اصلي ما دقيقا يكماه ديگر در بيشــكك قرقيزستان خواهد بود. برنامههاي خود را مرحله به مرحله پيــش خواهيم بــرد و موفقيت در هر مرحله نياز بــه همدلي كليه خانواده فوتبال دارد. به زودي برنامههاي خود را در اختيار فدراسيون و فوتبالدوستان عزيز كشورم قرار خواهم داد. دست تك تك پيشكســوتان و مربيان عزيز را به گرمي ميفشــارم و از همه آنها ميخواهم كه مرا ياري دهند زيــرا كمك آنها قطعا باعث دلگرمي خواهد بــود و ميتوانيم اين بار با يك همت ملي در كنار هم شيريني صعود به المپيك را تجربه كنيم.

مسير شما براي رســيدن به المپيك سخت نيست؟

از روز اولــي كــه برنامــه كاريام را بــه فدراســيون دادم قرار شــد با تيم جوانان شروع كنيم و پس از موفقيت با همين تيم در بازيهاي آســيايي جاكارتا شركت و كســب تجربه كنيم و ســپس به مســابقات مقدماتي المپيــك برويم. بازيهاي زير 23 ســال ما بين رقابتهاي جوانان و مســابقات آسيايي اســت. اين مسابقات در رده ســني زير 23 سال برگزار ميشــود اما تيم من زير 20 ســال و حتي برخي نفرات زير 19 ســال هســتند به همين خاطر شرايط سني زياد است و ميتواند باعث تغييرات شود. هدفم مربيگري تيم اميد بود و اينكه بتوانيم با همين نفرات كه بعد از 16 سال راهي جام جهاني شدند و بعد از 40 سال به مقام قهرماني رســيدند كسب موفقيت كنيم. اگر تيــم همين نتايــج را در رقابتهاي انتخابي المپيك بگيرد قطعا ميتوانيم به موفقيت برسيم. اميدوارم بــا اين تيم در يكي دو ســال آينده به بهترين شــرايط برسيم و به هدفمان كه صعود به المپيك است دست يابيم. با بازيكناني كه سهميه جام جهانــي گرفتند و با يك برنامهريزي خوب و تالش شبانه روزی ميتوانيم يكی دو سال ديگر به سهميه المپيك هم دست پيدا كنيم.

در اين فاصله كم يكماهه آيا ميتوانيد تيم را براي مســابقات قهرماني آسيا آماده كنيد؟

كار بســيار سخت اســت. در آسيا تيمها پيشرفت ميكنند. ما با قرقيزستان ميزبان و عمان ديدار ميكنيم. ســريالنكا از گروه ما انصراف داده است. سالهاي قبل هم با قرقيزستان بازي كرديم و در دوره قبل مســابقات آســيايي با اين تيم به تساوي رسيديم. هر دو حريفمان تيمهاي خوبي هستند. كارمان سخت است اما سعي ميكنيم به بهترين شكل در مسابقات حاضر شويم. بعد از اين دو بازي فرصت 5-6 ماههاي براي كسب آمادگي داريم.

اين روزها شايعههاي مختلفي به گوش ميرســد. اينكه شــايد با تيم جوانان در مســابقات قهرماني آسيا شركت نكنيد. در اين مورد تصميمي گرفته ايد؟

بازيكنان جوانان شايســته هستند و قطعا همه ايــن نفرات ميتواننــد در خدمت تيم اميد باشــند. با توجه بــه اينكه نزديك به 4 ســال با بازيكنــان حاضر در مســابقات انتخابي پيش رو فاصله دارند قطعا تعداد كمتري از اين نفرات كنار ما حضور خواهند داشت اما بالفاصله بعد از اتمام مســابقات با اين نفرات كار اصلــي خود را دنبال ميكنيم. نفرات زير 23 ســالي كه در رقابتهاي قهرماني آســيا به ميدان ميرونــد نميتوانند در مقدماتي المپيك بازي كنند.

كيروش هم يكي از نفراتي بود كه براي انتخاب ســرمربي تيم اميد به فدراسيون فوتبال مشورت داد. از تجربيات او هم در راه صعود به المپيك استفاده ميكنيد؟

چرا كــه نــه. خوشــبختانه از روزي كه مســووليت تيم جوانان را بر عهده گرفتم، بارها و بارها با كيروش جلسه برگزار كردم. همينطور به تمرين تيــم ملی رفتم و كيروش هم تمرين تيم جوانــان را زير نظر گرفت و با بازيكنان ما صحبت كرد. با كيروش تعامــل خوبي دارم و قصدم هم اين است كه از تجربيات ايشان استفاده كنم. يعني از كيروش هم نظر ميخواهيد؟

كــيروش صاحبنظر اســت و مــن از هر كسي كه صاحبنظر باشــد مشورت ميگيرم و از تجريباتش استفاده ميكنم.

با اين شــرايط به صعــود و حضور در المپيك چقدر اميد داريد؟

براي مســابقات قهرماني آسيا زمان كمي در اختيار داريم اما براي المپيك واقعا خوشــبين هســتم و فكر ميكنم بتوانيم طلســم را بشكنيم البته اگر شــرايط مهيا باشد و همه باشگاهها با ما همكاري الزم را انجام بدهند.

كيروش صاحبنظر است و من از هر كسي كه صاحبنظر باشد مشورت ميگيرم و از تجريباتش استفاده ميكنم. براي مسابقات قهرماني آسيا زمان كمي در اختيار داريم اما براي المپيك واقعا خوشبين هستم و فكر ميكنم بتوانيم طلسم را بشكنيم البته اگر شرايط مهيا باشد و همه باشگاهها با ما همكاري الزم را انجام بدهند

اميرحسين پيرواني در تيم اميد. پيرواني همراه با تيم ملي جوانان نتايج بسيار خوبي گرفت. او بعد از 16 سال تيم جوانان را راهي جام جهاني كرد و بعد از 40 سال اولين پيروزي اين تيم در جام جهاني تحت هدايت اين مربي در كره جنوبي به دست آمد. مقابل كاستاريكا در نخستين بازي ايران در جام جهاني. با توجه به بررسي جوانب مختلف و با توجه به اينكه تيم جوانان اسكلت اصلي تيم اميد را تشكيل ميدهد مسووالن فدراسيون پيرواني را براي هدايت يكي از مهمترين تيمهاي فوتبال ايران انتخاب كردند. مربي با دانشي كه حاال مسير دشواري را پيش رو خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.