كيروش: مديون رونالدو نيستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كارلــوس كــيروش كه در ايــران به ســر ميبرد بــا نشــريه EXPRESSO پرتغال به صحبت پرداخت و درباره دوران حضورش در منچستريونايتد و رئال مادريد و رابطهاش بــا كريســتيانو رونالدو گفت. كيروش درباره جدايي از منچســتريونايتد و پيوستن به رئال مادريد بهعنوان سرمربي، گفت: «فرگوسن با رفتن من به رئال موافق نبــود و به من گفت كه ناراحت هســتم از اينكه ميخواهي به رئال بروي. قبل از اينكه به مادريد بروم در جنوب اسپانيا با فرگوسن جلســهاي داشــتم و او به من گفت كه هر وقت بخواهي ميتواني به منچســتريونايتد باز گردي. من تصميمم را گرفتم، فرگوسن هــم من را از خطــرات پيوســتن به رئال مادريد آگاه كرد و به من هشدار داد.»

ســرمربي تيم ملي فوتبــال ايران در پاسخ به اين ســوال كه آيا پيشنهاد حضور بهعنوان ســرمربي يونايتد را داشته است يا خير، گفت: «بله و حتي با فرگوسن در اين باره جلسه هم داشــتم ولي تصميم گرفتم بــه تيم ملي پرتغال بــروم. من حتي پيش قرارداد هم با منچســتريونايتد امضا كردم. ميتوانستم حتي به تاتنهام هم بروم. زماني كه فرگوسن بازنشسته شد فرصت حضور در يونايتد را داشــتم. الكس مربي ميخواست كه با زبانهاي مختلف با بازيكنان، خصوصا بازيكنــان آفريقايي و فرانســوي صحبت كند. من غير از انگليســي صحبت كردن، كمي ايتاليايي، اسپانيايي و فرانسوي بلدم. ميدانســتم كه چه كار ميكنم. به همين خاطر آن پيشنهاد را رد كردم.»

كارلوس كيروش در ادامه از پيشنهاد تيمهايي چون بنفيكا و پورتو صحبت كرد كه البتــه هيچ يك از آنها را نپذيرفته: «دو بار از سوي باشگاه بنفيكا براي سرمربيگري اين تيم دعوت شدم. يك بار پيش از شروع مرحلــه انتخابي جام جهاني 1994 و پيش از شــروع فصل 2008-09 از سوي باشگاه بنفيــكا پيشــنهاد ســرمربيگري اين تيم پرتغالي را دريافــت كردم. همچنين دو بار پيشــنهاد سرمربيگري پورتو به من شد كه يك بار آن در ســال 1991 و پيش از آغاز جــام جهاني جوانان بود و دفعه دوم هم در سال 1996 بود كه هدايت تيم مترو استارز آمريكا را بر عهده داشتم.»

كــيروش دربــاره اينكــه از رابطــه فرگوســن بــا بازيكنانش در ايــن تيم چه چيزهايي از او ياد گرفت، گفت: «فرگوسن به واقع يك رهبر بود و من چيزهاي زيادي از او ياد گرفتم. او بســيار در كارش جدي و مصمم بود ولي نه آنطور كه در رســانهها درباره پرتاب كفــش به صورت ديويد بكام مطرح شد. در واقع فرگوسن به كفش لگد زد كه اين كفش هم چند وســيله برخورد كرد و تغيير جهت داد و بعد به صورت بكام برخورد كرد.»

كــيروش دربــاره تاثير كريســتيانو رونالــدو در منچســتريونايتد هم صحبت كرد: «توصيه كرده بودم يونايتد، رونالدو و كوارشــما را خريداري كند. دوست داشتم هــر دو را يونايتد خريــداري كند نه اينكه فقط يك بازيكن. فرگوسن هم با اين اتفاق موافق بــود. وقتي كه به منچســتريونايتد بازگشــتم رونالدو يك ستاره شده بود. من فرديناند و اسكولز را هم به ياد دارم.»

ســرمربي تيــم ملي پرتغــال در جام جهانــي آفريقاي جنوبي دربــاره درگيري لفظياش با كريســتيانو رونالدو بعد از جام جهانــي، گفت: «كريســتيانو، كاپيتان تيم بود. البته بازيكناني همچون روي كاســتا، فيگــو و كوتو نيز قبــال چنين رهبري را بر عهده داشــتند. رونالدو به اندازه كافي براي كاپيتان شدن بالغ نبود. عالوه بر اين، او به اندازه كافي در آن سال خوب نبود چون با مصدوميت دست و پنجه نرم ميكرد. اولين بار مــن بودم كه او را به منچســتريونايتد توصيه كــردم تا به اين تيــم بيايد. بعد از جــام جهاني 2006 و اتفاقاتــي كه بين او و ويــن روني رخ داد، بــاز هم من بودم كه به رونالدو توصيه كردم كــه به يونايتد باز گردد. من در ليسبون در منزلم بودم كه با او ديدار داشــتم. بعد از فينال 2008 ليگ قهرمانان اروپا، سندي را امضا كرديم كه او يك ســال ديگر در منچستريونايتد بماند و ســپس به رئال مادريد برود. من هيچ چيز به رونالدو مديون نيســتم. او هم هيچ چيز به من مديون نيســت. من اميدوارم مردم بدانند كه اين مسائل تمام و پرونده آن هم بسته شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.