تاج: بايد به كيروش اعتماد كنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي تاج پس از صعــود تيم ملي به جــام جهانــي صحبتهــاي جديدي مطرح ميكند. صحبتهايي درباره سطح انتظار مــردم و اينكه آنهــا از كيروش و بازيكنــان صعود بــه دور دوم جام جهاني را ميخواهنــد. تاج ميگويد: «ما بهعنوان تيم دوم راهي جام جهاني شــديم اما االن انتظار مــردم باال رفته و اميدوارم بهعنوان تيم اول و دوم از جام جهاني برنگرديم. در دو، ســه هفته اخير جلسات بسيار زيادي با كيروش داشــتم. تقريبا هر روز جلسه داشــتيم. ديروز دربــاره ادامه راه صحبت كرديم. يك بازي با روســيه نهايي شــده اســت. يك برنامهريزي براي داخل كشور و يك برنامه هم براي بازيهاي دوســتانه داريم.»

تاج از مســووليت جديــد كيروش رونمايي ميكنــد: «كيروش يك زحمت ديگــر را هم پذيرفته اســت، او مســوول مركز ســرويس سنتر تيمهاي ملي خواهد بود. دوشنبه اين ســاختمان بهرهبرداري ميشــود. تيمهاي ملي بزرگساالن، اميد، جوانــان، نوجوانــان و نونهــاالن زير نظر كــيروش كار ميكنند. دو ســه نفر ديگر هم براي كمك ميآيند. يك مربي بدنساز ديگر به اين مجموعه اضافه خواهد شــد. دســتياران او هــم هســتند. ميخواهيم پلكاني كار كنيم و بازيكنان از نونهاالن به نوجوانان و مراتب باالتــر بروند. اين را به تفاهم رسيديم. دوشنبه با حضور كيروش آن مركز را افتتاح ميكنيم. تيم كيروش 14 ساعت در آنجا كار ميكند. بقيه تيمها تا اين حد در كمپ نيســتند. بقيه مربيان تيمها از صبح به كمپ ميآيند و همينطور با هم جلسه ميگذارند و كار ميكنند. اين هرم در همه جاي دنيا هست. در راس آن تيم ملي بزرگســال، تيمهاي زير 32، زير 02، زير 71، زير 14 ســال و تيمهاي پايه وجود دارند.»

رييس فدراسيون فوتبال در پاسخ به اين ســوال كه آيا به دنبــال انتقال دانش فني كيروش است ميگويد: «اگر اين كار را نكنيم، تيم ملي ما تا زماني كه كيروش حضــور دارد، خوب اســت و بعد از آن باز هم به مشــكل ميخوريم. تيم جوانان ما در جام جهاني نشــان داد هنوز جاي كار دارد. مــا دو بار بازي بــرده را باختيم؛ هر چند رفتن به جام جهاني بعد از 16 ســال خوب بود ولي هنوز در اين ردهها جاي كار داريم. ما جام جهاني را ميرويم و االن هم رفتهايم اما بايــد كار كنيم. تيم نوجوانان مــا هنوز جــاي كار دارد و بايــد در جام جهاني در هند حاضر شــود. تيم اميد هم ميخواهد بــه المپيك صعود كند. ما بايد به كيروش اعتماد كنيم. تيم ملي پوست انداخته و كامال جوان شده است. كيروش مسير جوانگرايي را ادامه ميدهد و به ليگ خودمان اعتماد دارد. اينها عواملي اســت كه توانســتيم موفق شويم. مهمتر از همه اينكه يك برنامهريزي وجود داشت.»

تاج به گذشــته ميرود و خاطرهاي از زماني كه در ســازمان ليگ حضور داشت تعريف ميكند: «زماني كه رييس سازمان ليگ بودم، كيروش بــا من صحبت كرد. بــه او گفتم چــرا از بازيكنــان ليگ برتر اســتفاده نميكني و او گفت، از ليگ شما بازيكنان خوب بيــرون نميآيد؛ بازيكنان شــما 5 كيلومتر ميدوند. شــما آن را به 11 كيلومتر برســانيد. به كيروش گفتم راه حل چيســت؟ گفت بايــد جوانگرايي كنيد. يك قانون گذاشــتيم كه به غير از 17 بازيكن باالي 23 سال، بقيه بازيكنان تيمها بايد زير 23 سال باشند. اين موضوع باعث شد ســطح دوندگي به 10 كيلومتر برســد. مهدي طارمي و چند بازيكن ديگر آن موقع درخشــيدند. جاللي، منصوريان ...و گفتند كار بسيار خوبي است. اين راه را ادامه داديم. االن به اين نتيجه رسيديم كه مدل موفق دنيا همين اســت و بايد آن را ادامه بدهيم. ما نسبت به رقبا پول نداريم. آنها در مســابقات ليگ قهرمانان آســيا از بازيكنــان بزرگي اســتفاده ميكنند. كل گردش مالي فوتبال ما 202 ميليارد تومان اســت كه معادل ســه بازيكن خارجي در تيمهاي عربي است. ما دنبال اين هستيم چمنها را ترميم كنيم. مركز «ســرويس ســنتر» تيمهاي ملي هم با هزار زحمت آماده شده است.»

تاج در پايــان ميگويد: «بخش دوم، كمپ تيمهاي ملي اســت كه بتوانيم سه چمن خودمــان را آماده كنيم. اگر فوتبال ميخواهد رشــد كند بايد اين ســه چمن آماده شود. در كنار آن ساختمان اداري را هم خواهيم داشت. مسووالن در اين رابطه هم به ما كمك كنند. ما در خيابان سئول هر روز با همسايهها دعوا داريم. اين اتفاق در شــأن فدراسيون نيست. اين ساختمان ساخته شود، همه كميتهها و سازمانهاي ما به آنجا ميروند و كمي از مشــكالت ما حل خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.