«اميد»ها؛ همچنان در بالتكليفي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

ايران در مرحله نخســت مســابقات فوتبال قهرماني زير 23 سال آسيا 2018 با تيمهاي عمان، قرقيزستان و سريالنكا همگروه است و مسابقات اين گروه از 28 تير تا 2 مرداد در قرقيزستان انجام ميشود.

اين پيكارها به دو منطقه غرب و شرق قاره تقسيم شده و در هر منطقه تيمهــا در 5 گروه جاي گرفتهانــد و تيمهاي فاتح هر گروه مســتقيما باال ميرونــد و از بيــن تيمهاي حايز رتبه دوم نيــز 5 تيمي كه حد نصابهاي بهتري داشته باشند، به مرحله بعدي ميرسند و به اين ترتيب 15 تيم در اين مرحله در خاك چين به ميدان میآيند و ستيز آنها با تيم ملي اميد كشور ميزبان برترينهاي اين رده سني را در ســطح قاره كهن مشخص خواهد ساخت و همانها نيز راه حضور در المپيك 2020 توكيو بهعنوان بهترينهاي اين قاره را هموار خواهند كرد.

دست روي دست گذاشتن

اينها فقــط مقدمات كار اســت و اوضاع زماني ســختتر ميشــود كه در نظر بگيريم برخورد فدراســيون فوتبال با اين پيكارها چگونه بوده است. پس از مدتها دست روي دست گذاشــتن و عدم تشكيل يك تيم مستقل براي رده سني اميد و بالتكليف ماندن در اين زمينه، فدراســيون از مدتي پيش تصريح كرد كه قصد استفاده از تيم ملي جوانان را براي پيكارهاي رده سني اميد دارد و اين همان تيمي اســت كه چندي پيش به جام جهاني جوانان در خاك كره جنوبي رفت و در همان مرحله گروهي حذف شد و اميدي را برنيانگيخت.

البته در آن تيم مهرههاي خوب و قابل تكيهاي مثل نيما ميرزاد، مهران درخشانمهر، محمد ســلطانيمهر، نيما طاهري، محمدمهدي مهدي خاني، علي شهســواري، رضا جعفري، ابوالفضل رزاقپور، مهدي قائدي و همچنين رضا شــكاري و اميد نورافكن حضور داشــتند و هر چند انتقال كامل بساط تيم جوانان به درون تشــكيالت اميدها و استفاده از اين تيم به جاي آن تيم تدبير درســتي نبود و جاي حرف داشت اما الاقل اين دلخوشي حس ميشد كه تيم ملي اميد به لطف پيشــينه كار تيم ملي جوانان از ســالح هماهنگي بيبهره نخواهد بود.

یك تغيير تازه دیگر

قرار بود تعدادي از نفرات موفق رده سني اميد كه در ليگ برتر شاغلند نيز به آن تيم تزريق شــوند اما اينك شــنيده ميشود كه فدراسيون در يك تغيير موضع ديگر از اميرحســين پيرواني خواسته است تيم اميد را با نفرات برتر رده ســني زير 23 ســال شــكل بدهد و مجوز حضور در مرحله نهايي مســابقات قهرماني اميدهاي آسيا را با اين نفرات بگيرد و وقتي آن مرحله از راه رسيد با تركيبي ديگر و منجمله با شاگردان سابق خودش در تيم جوانان كه شرايط سني حضور در المپيك 2020 را برميتابند گام در عرصه بگذارد.

41 سال دوري بدیهي

اينكه اين سياستگذاري جديد تا چه حد صحيح است به نظر كارشناسان برميگــردد اما قدر مســلم اينكه اين همه تغيير راي و بــاال و پايين كردن موضوع و تراشــيدن انواع راه حلها و اقدام نكردن به هيچ يك از آنها خبر از قوت كار تشكيالتی ما نميدهد.

المپيك ميداني اســت كه 41 سال اســت رنگ فوتبال آن را در مرحله نهايي نديدهايم و فقط سياستگذاريهاي نامعقولي از همين دست پايه گذار اين ناكامي و فترت طوالني مدت بوده است. همانطور كه پذيرفتهايم تيمهاي ملي نوجوانان و جوانان بايد از مدتها قبل شناســايي و روي شان كار شود بايد اين اصل را به تيم ملي اميد نيز عموميت بخشيم و اجازه بدهيم كه يك مربي اختصاصي براي اميدها كار كند و فقط آنها را ببيند.

زندگي در لحظه

ما با اســتفاده از پيرواني براي هر دو پست هدايت تيمهاي ملي جوانان و اميدها نه تنها اعتباري به او نبخشــيدهايم بلكــه اين باور را به وجود آوردهايم كــه در لحظه زندگي ميكنيم و برنامه درازمدت نداريم و خلق الســاعه اقدام ميكنيم و اين همه سال راه نيافتن به مرحله نهايي فوتبال در المپيكها نتيجه و محصول همين گونه سياستگذاريها و برخوردهاي سرسري بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.