ذوالفقارنسب: درخواست تاج از روحاني حرفهاي بود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بيژن ذوالفقارنســب كه مشــاور وزير ورزش هم هســت در مورد اينكه برخي از فدراســيونها نسبت به درخواســت مهدي تاج از رياست جمهوري براي كمك به فوتبال واكنش منفي نشــان دادنــد، ميگويد: «فكر ميكنم مهدي تاج يك كار حرفهاي درونســازماني انجام داده و بر اســاس شرايط درخواســتي را از رييس جمهوري داشته است. آنچه مهم است اينكه رياست جمهوري بر اســاس نياز و صالحديد كشور دستورات الزم را ميدهند. البته من هم موافقم كه خيلي از فدراسيونهاي ورزشي مشكالت زيادي دارند كه بايد رفع شــود. رفع اين مشكالت را ميتوان جزيي از وظايف دولت و وزارت ورزش دانست و قطعا وزارت ورزش هم بر اساس شرايط و نيازها در حد توان مشــكالت فدراســيون را برطرف خواهد كرد اما فدراسيون فوتبال بر اساس عملكردي كه داشته و برنامههايي كه ارائه كرده است نيازهايش را در شرايط ويــژهاي به رييس جمهوري اعالم كرده و معلوم نيســت كه همه اين نيازها قطعا تأمين شود اما همين كه گوشهاي از ورزش هم نيازهايش برطرف شود خودش غنيمت محسوب ميشود.»

مربي اسبق تيم ملي فوتبال ايران ميگويد: «خوشبختانه بودجه دولت هم با كمك به فوتبال به اتمام نميرســد و بقيه فدراسيونها هم ميتوانند در فرصتهاي مناســب درخواســت خود را از دولت و رييس جمهور انجام بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.