نفت تهران و پديده محروم شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مســوول كميته تعيين وضعيت بازيكنــان و مربيان فدراســيون فوتبــال از محروميت دو باشــگاه ليگ برتــري ديگــر خبــر داد. تيمهاي فوتبال اســتقال و تراكتورســازي فصل گذشته به دليل تأخيــر در پرداخت مطالبــات بازيكنان خارجي ســابق خود بــا محروميت از فعاليــت در پنجــره نقلوانتقــاالت زمســتاني مواجــه شــدند. محروميت تراكتورسازي همچنان ادامه دارد و ايــن تيم نميتواند در بازار نقلوانتقاالت تابستاني هم فعاليت كنــد. حاال خبر ميرسد كه باشگاههاي پديده و نفــت تهران هــم به دليل اينكه در فدراســيون جهاني فوتبال، پرونده مفتوح دارند از جذب بازيكن و مربي خارجي محروم هســتند. پديده 4، تراكتورسازي 3 و نفت تهران يك پرونده باز در فيفا دارند كه از نظــر كميتــه تعيين وضعيت مربيــان و بازيكنان فوتبال همچنــان باتكليف هستند. روزبه وثوقاحمدي، مسوول كميته تعيين وضعيت بازيكنان و مربيان فدراسيون فوتبال اين خبر را تأييد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.