جلسه سرنوشت ساز بختيار و فوالد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بختيــار رحماني هافبك تيم فوتبــال فــوالد امروز (دوشــنبه) جلسه مهمي را با مســووالن اين باشگاه برگزار خواهد كرد. باشــگاه فوالد هنوز قرارداد بختيار رحماني را تمديد نكرده و اين بهخاطر اختــاف طرفيــن در مورد مبلغ قرارداد اســت. امسال بودجه فوالد محدود اســت و همين موضوع باعث شــده تا باشگاه نتواند با پيشنهاد مالي رحماني موافقــت كند. قرار است جلسه مهمي در باشگاه فوالد بين رحماني و مسووالن اين باشــگاه برگزار شــود و سيداكبر پورموسوي، سرمربي فوالد هم در اين جلسه حضور خواهد داشت. رحماني در حال حاضر از چند تيم ليگ برتري پيشنهاد دارد و اگر با فوالد به توافق نرسد با تيمهاي ديگر مذاكره خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.